Nyheter 31.8.2004

EU-medlemskapet satte fart på jämställdhetsarbetet i Polen

Vid ett seminarium i mitten av augusti i Åbo var jämställdhetssituationen i Östersjöländerna föremål för särskilt intresse. I det nordiska forumet i Åbo deltog ett stort antal representanter för både medborgarorganisationer och den offentliga sektorn från det nyblivna EU-landet Polen.

Kvinnocenter stöder och ger råd i centrum av Warszawa

Maria Anna Knothe leder ett center för främjande av kvinnors ställning, beläget alldeles i centrum av Warszawa. Enligt Knothe består Centrum Promocji Kobiet-centrets viktigaste uppgift av att stöda kvinnor som blivit arbetslösa. Dessutom försöker centret öka allmänhetens kunskaper om kvinnors rättigheter och uppmuntra kvinnor att delta i det samhälleliga beslutsfattandet och även påverka i vidare bemärkelse.

Dessa syften främjar centret genom att erbjuda rådgivning, en lugn mötesplats och bland annat tillträde till viktiga informationskällor i sina lokaler. Centret besöks av 20-50 kunder per vecka. ”Största delen av kontakterna sker per telefon”, påpekar Knothe.

Centrum Promocji Kobiet fungerar som en stiftelse och en ständig utmaning är att skaffa tillräckligt med medel. Även bland kvinnoorganisationerna har man därför stora förväntningar på de nya EU-programmen, som till exempel Europeiska socialfonden och Equal.

Trots att ekonomin för många medborgarorganisationer är ansträngd är den pågående utvecklingen i Polen enligt Maria Anna Knothe dock mycket positiv. Många aktörer har antagit ett mera europeisk synsätt och är intresserade av ett bredare samarbete. Medborgarorganisationerna backas upp av goda immateriella resurser och entusiastiska medlemmar.

”Den som är intresserad av samarbete med polska kvinnoorganisationer bör skaffa sig förteckningen över Polens kvinnoorganisationer”, avslutar Anna Maria Knothe. ”Där finns potentiella samarbetsparter även för finländska organisationer”.

”Riktningen är den rätta, Polen satsar nu mer på jämställdhet än tidigare”, gläder sig direktör Maria Anna Knothe från centret Fundacja Centrum Promocji Kobiet i Warszawa.

Kvinnors ställning efter systemskiftet 1989 – Världsbankens rapport från i våras väckte debatt

”Löneskillnaderna, ett mera jämställt tillträde till arbetslivet och tryggandet av kvinnornas framtida pensioner var utmaningar som räknades upp i Världsbankens rapport”, berättar rådgivare Zuzanna Dabrowska vid polska vice statsministerns kansli.

Världsbankens rapport ger en täckande bild av kvinnornas ställning på den polska arbetsmarknaden. I Polen deltar kvinnorna aktivt i arbetslivet. Kvinnornas utbildningsnivå är även anmärkningsvärt hög, och enligt rapporten finns det ingen större skillnad till exempel när det gäller arbetslöshetsgraden för män respektive kvinnor. Andelen kvinnoföretagare i Polen har ökat kraftigt under de senaste åren. En typisk kvinnoföretagare verkar inom handel eller tjänster och fungerar i allmänhet ensam. Världsbankens rapport tyder på att särskilt utjämningen av löneskillnaderna innebär en utmaning. Männens lönenivå är ca 20 % högre än kvinnornas.

Specialsakkunnig Malgorzata Perkowska från vice statsministerns kansli tillägger att Polen 2003-2005 genomför ett särskilt nationellt åtgärdsprogram för att främja jämställdheten. Syftet med detta program är att främja jämställdheten på alla samhälls- och förvaltningsnivåer, dvs. införa principen om beaktande av jämställdhetsaspekten (gender mainstreaming). Perkowska tillägger att staten har för avsikt att reservera mera medel för jämställdhetsarbete och stöd till medborgarorganisationer.

”Tryggandet av kvinnornas framtida pensioner är en stor utmaning”, konstaterar Zuzanna Dabrowska avslutningsvis. Kvinnornas allmänna pensionsålder i Polen är 60 år, männens 65. Den lägre pensionsåldern i förening med en i genomsnitt längre lönenivå jämfört med männen har lett till lägre pensioner för kvinnor.

Specialsakkunnig Malgorzata Perkowska och rådgivare Zuzanna Dabrowska arbetar med jämställdhetsfrågor i vice statsministerns kansli