Nyheter 17.12.2004

Europeiska rådet 16-17.12.2004

EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträder i Bryssel för att besluta bl.a. om inledandet av Turkiets medlemsförhandlingar.

Finland representeras av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Huvudteman för Europeiska rådet är utvidgningen, åtgärder för bekämpning av terrorism, det finansiella perspektivet, den nya strategin i narkotikafrågor för åren 2005 – 2012 inom området för rättsliga och inrikes frågor samt de yttre förbindelserna.

När det gäller utvidgningen är avsikten att man skall besluta om datum för undertecknande av Rumäniens och Bulgariens anslutningsfördrag samt, för Kroatiens del, datum för inledande av medlemsförhandlingarna. Avsikten är även att Europeiska rådet skall besluta om inledandet av medlemsförhandlingarna med Turkiet samt datum för inledande av dessa förhandlingar.

Europeiska rådet godkänner den nya strategin i narkotikafrågor för åren 2005 – 2012. Genom denna strategi försöker man ingripa i användningen och smugglingen av narkotika genom att betona bland annat aspekterna hälsovård, social sammanhållning och medborgarnas säkerhet.

Angående yttre förbindelser diskuterar Europeiska rådet bl.a. Ukraina, fredsprocessen i Mellanöstern samt Europas säkerhetsstrategi samt träffar Förenta nationernas generalsekreterare Kofi Annan.

16.12.2004

EU-ländernas stats- och regeringschefer beslutade inleda förhandlingarna med Turkiet den 3 oktober 2005 med sikte på ett turkiskt EU-medlemskap. Förhandlingarnas slutresultat är öppet, dvs. det finns inget garanterat slutresultat.

Europeiska rådet i Bryssel den 16 och 17 december (Statsrådets pressmeddelande 396/2004)</A<

Finlands ståndpunkter
Europeiska unionens råd