Nyheter 27.12.2004

Europeiska rådet 16-17.12.2004

EU-ländernas stats- och regeringschefer sammanträdde i Bryssel för att bland annat besluta om inledandet av Turkiets anslutningsförhandlingar.

På rådets dagordning fanns bland annat utvidgningen, åtgärder för bekämpning av terrorism, det finansiella perspektivet, den nya strategin i narkotikafrågor för åren 2005 – 2012 inom området för rättsliga och inrikes frågor samt de yttre förbindelserna.

EU-ländernas stats- och regeringschefer beslutade inleda förhandlingarna med Turkiet den 3 oktober 2005 med sikte på ett turkiskt EU-medlemskap. Förhandlingarnas slutresultat är öppet, dvs. det finns inget garanterat slutresultat. En förutsättning för att förhandlingarna inleds var emellertid att Turkiet erkänner Cypern. Turkiet gick med på att de nya medlemsstaterna fogas till Ankarafördraget mellan Turkiet och EU innan medlemsförhandlingarna inleds den 3 oktober 2005. Detta ansågs vara ett tillräckligt erkännande. Turkiet har inte erkänt regeringen för Cyperns grekiska del. I slutsatserna infördes även ett omnämnande om långa övergångstider, undantag, särskilda åtgärder samt permanenta skyddsklausuler som vid behov kan tillgripas. Turkiets medlemskap är möjligt tidigast om tio år, då EU:s nya finansieringsperiod efter nästa period inleds.

Jan Peter Balkenende, Recep Tayyip Erdogan och Abdullah Gül (Foto: Europeiska kommissionen)

Angående utvidgningen beslutades att Rumänien och Bulgarien kan underteckna sina EU﷓anslutningsfördrag i april. Kroatien kan inleda sina medlemsförhandlingar den 17 mars, om landet utan förbehåll samarbetar med den internationella brottmålsdomstolen. Ukraina erbjuds ett närmare samarbete, men inte ännu medlemskap.

Europeiska rådet godkände den nya narkotikastrategin för åren 2005 – 2012. Genom denna strategi försöker man ingripa i användningen och smugglingen av narkotika genom att betona bland annat aspekterna hälsovård, social sammanhållning och medborgarnas säkerhet.

Angående yttre förbindelser diskuterade Europeiska rådet bl.a. fredsprocessen i Mellanöstern samt Europas säkerhetsstrategi samt träffade Förenta nationernas generalsekreterare Kofi Annan. Med honom diskuterades 21 århundradets hot och utmaningar, begreppet kollektiv säkerhet och bekämpningen av fattigdomen.

Beredningen av EU:s nya finansiella perspektiv fortsätts och avsikten är fortfarande att man skall nå en lösning under Luxemburgs ordförandeskapsperiod, före utgången av juni 2005.

Finland representerades av statsminister Matti Vanhanen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltog i mötet till den del mötet behandlade frågor som föll inom området för presidentens behörighet.

EU inleder anslutningsförhandlingar med Turkiet (Statsrådets informationsenhet)

Ordförandeskapets slutsatser

Europeiska unionens råd

Finlands ståndpunkter