Nyheter 5.1.2005

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation

Ansökan skall inlämnas senast den 28 januari 2005.

Utrikesministeriet meddelar att understödet för medborgarorganisationernas Europainformation kan sökas.

För ändamålet står 465.000 euro till förfogande år 2005. Syftet med understöden är att öka kunskaperna om Europeiska unionen i Finland. Under 2005 betonas särskild främjandet av medborgardiskussionen om EU:s kommande konstitutionella fördrag.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan med en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet skall inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00161 Helsingfors) senast den 28 januari 2005 före tjänstetidens utgång. I annat fall går den sökande miste om rätten att bli beaktad då beslut om understöden fattas.

Ansökningsförfarande
Ansökan
Projektplan

Tilläggsuppgifter:
/>VKO-06@formin.fi eller per telefon på nummer (09) 1605 5809

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation år 2004:

Rapport
Allmänna villkor
Revisors utlåtande