Nyheter 3.5.2005

Bulgarien och Rumänien går mot EU-medlemskap

Bulgariens och Rumäniens anslutningsfördrag har undertecknats och länderna har fått observatörsstatus vid unionens institutioner.

Bulgarien och Rumanien lämnade in sina ansökningar om medlemskap i unionen i juni 1995. Vid Europeiska rådet i Helsingfors i december 1999 beslutades att medlemskapsförhandlingar med båda länderna skulle inledas.

Förhandlingarna inleddes i februari 2000 och vid Europeiska rådet i december 2004 konstaterades att förhandlingarna hade slutförts. Europaparlamentet röstade den 13 april 2005 med siffrorna 522 mot 70 för Bulgariens och Rumäniens medlemskap. Anslutningsfördragen undertecknades den 25 april 2005.

Efter det att anslutningsfördragen har undertecknats får Bulgarien och Rumänien observatörsstatus vid unionens institutioner. Detta gör det möjligt för länderna att delta i beredningen av EU:s beslut och åtgärder samt att delta i diskussionerna vid rådet. Observatörer har inte rösträtt.

Avsikten är att länderna skall bli EU-medlemmar i januari 2007. Anslutningen kan emellertid skjutas upp med ett år, till januari 2008, om det uppdagas allvarliga brister i genomförandet av de skyldigheter som medlemskapet medför. Medlemsstaterna har intensifierat uppföljningen av hur de båda länderna godkänner och genomför EU:s regelverk fram till anslutningen.

I de uppdaterade infobladen om Bulgarien och Rumänien finns ytterligare information om dessa länder.

Rumänien går mot EU-medelemskap, Infobladt 2b/2005

Bulgarien går mot EU-medlemskap, Infobladt 3b/2005