Nyheter 10.5.2005

Europainformationens kundserviceställen blir en del av Europe Direct-nätverket

De 20 kundserviceställen som utrikesministeriets Europainformation har i landskapen har den 1 maj 2005 anslutit sig till Europe Direct-informationsnätverket som stöds av Europeiska kommissionen.

I Finland hör sammanlagt 23 infoställen till Europe Direct-informationsnätverket. Utrikesministeriet har undertecknat fyraåriga ramavtal med kommissionen om upprätthållande av infoställena. Ramavtalen är i kraft till år 2008. Dessutom undertecknas varje år ett bidragsavtal med kommissionen. På basis av dessa fastställs det årliga anslaget. År 2005 uppgår bidraget till 15 000 euro per kundserviceställe, dvs. sammanlagt till 300 000 euro.

Kommissionen har velat förenhetliga sina serviceställen, som tidigare har fungerat under olika kännetecken, till infoställen inom ramen för Europe Direct-systemet, där medborgarna kan få information om unionen per telefon och e-post på alla EU:s officiella språk. Då nätverket nu genomförs i praktiken är detta kulmineringen av en sex månader lång process. Under denna tid valdes de nya infoställena, som består av offentliga eller privata organisationer. Kommissionen beviljar samfinansiering för verksamheten uppgående till högst 24 000 euro per verksamhetsställe samt erbjuder olika tjänster, såsom publikationer och utbildning. Urvalet grundade sig på en öppen inbjudan att lämna förslag.

I och med medlemskapet i Europe Direct-nätverket fortsätter Europainformationen sin informationsverksamhet på samma sätt som hittills, genom att distribuera både eget material och kommissionens publikationer, erbjuda informationstjänster och arrangera tillställningar, utställningar och evenemang om aktuella EU-frågor. Med undantag för Helsingfors, Mariehamn och Seinäjoki är infoställena belägna i anslutning till landskapsbiblioteken.

Det finns sammanlagt ungefär 400 infocenter som hör till Europe Direct-nätverket inom unionen, de nya medlemsstaterna medräknade.

Europainformationens kundserviceställen:  

Europainformationen i Nyland, Helsingfors

Europainformationen i Egentliga Tavastland, Tavastehus

Europainformationen i Norra Karelen, Joensuu

Europainformationen i Mellersta Finland, Jyväskylä

Europainformationen i Kajanaland, Kajana

Europainformationen i Mellersta Österbotten, Karleby

Europainformationen i Kymmenedalen, Kouvola

Europainformationen i Norra Savolax, Kuopio

Europainformationen i Päijänne-Tavastland, Lahtis

Europainformationen i Södra Karelen, Villmanstrand

Europainformationen på Åland, Mariehamn

Europainformationen i Södra Savolax, S:t Michel

Europainformationen i Norra Österbotten, Uleåborg

Europainformationen i Satakunta, Björneborg

Europainformationen i Östra Nyland, Borgå

Europainformationen i Lappland, Rovaniemi

Europainformationen i Södra Österbotten, Seinäjoki

Europainformationen i Birkaland, Tammerfors

Europainformationen i Egentliga Finland, Åbo

Europainformationen i Österbotten, Vasa

Närmare upplysningar: Europainformationens chef Pirkko Hämäläinen, tfn 09 1605 5813, mobiltfn 040 551 5787