Nyheter 5.7.2005

Beredningen av EU:s kemikaliemyndighet framskrider

I december 2003 beslutade Europeiska rådet om placeringen av 10 EU-myndigheter och beslutade då placera Europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors.

Kemikaliemyndigheten har i uppgift att förvalta EU:s kemikalieförordning, dvs. Reach-förordningen. REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) är ett system som har skapats för registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier. Avsikten är att det skall ersätta EU:s tidigare 40 kemikaliedirektiv och förtydliga lagstiftningen. Syftet med Reach är att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön, samtidigt som den europeiska kemiska industrins konkurrenskraft bibehålls och dess innovationsförmåga stärks.

Till en början kommer kemikaliemyndighetens största arbete att bestå av registrering och upprätthållande av ett register för ca 30 000 kemiska ämnen i enlighet med Reach-systemet. Ansvaret för kemikaliernas säkerhet övergår till industrin, eftersom producenterna redan innan registreringen skall utreda ämnenas risker och informera om deras säkra användning. Produkter som inte har registrerats får inte importeras. Alla kemiska ämnen som importeras i mängder på 1 ton eller mera per år införs i kemikaliemyndighetens register, där man registrerar uppgifter om kemikaliernas egenskaper, användningsändamål och säkra hantering. Dessutom skall kemikaliemyndigheten samordna bedömningen av ämnenas skadlighet och klassificeringen i enlighet med detta och ge råd till kommissionen i frågor som gäller tillstånd för farliga ämnen samt informera allmänheten. Något egentligt laboratoriearbete kommer inte att göras vid myndigheten.

Den kemiska industrin har kritiserat Reach-förordningen, som enligt den ökar branschens produktionskostnader och skadar konkurrensförmågan. Miljöorganisationerna å andra sidan har sagt att den är ett steg i rätt riktning, eftersom förordningen i stor utsträckning förväntas gagna miljön och människors hälsa.

Åtminstone 300 personer kommer att arbeta vid kemikaliemyndigheten. Det har emellertid föreslagits att myndighetens uppgifter skulle utvidgas ytterligare, varvid antalet anställda skulle öka till ca 500 personer. I myndighetens olika kommittéer deltar sakkunniga inom olika branscher från alla EU-länder. Myndigheten inleder sin verksamhet i mitten av 2007, när Reach-förordningen har färdigställts och godkänts.

Finland har förberett sig inför inrättandet av kemikaliemyndigheten genom att inrätta en arbetsgrupp som har i uppgift att förbereda placeringen av myndigheten i Helsingfors. Som bäst pågår valet av myndighetens verksamhetslokaler tillsammans med kommissionens experter.

I Helsingfors sammanträder den 14-17 juni över 100 experter på kemikalieområdet för att med Europeiska kommissionens representanter diskutera de praktiska frågorna i samband med inrättandet av kemikaliemyndigheten. Förberedelserna med tanke på kemikaliemyndigheten i Finland börjar nu ta konkret form.

REACH-sammanfattning

Strategi för kemikaliepolitiken

Finland förbereder sig för kemikaliemyndigheten. Statsrådets pressmeddelande

Valet av verksamhetslokaler för EU:s kemikaliemyndighet pågår som bäst i Helsingfors