Nyheter 29.7.2005

Information om det nya energicertifikatet

Energicertifikat hjälper dem som tänker köpa eller hyra en fastighet att jämföra byggnaders energieffektivitet och att uppskatta driftskostnadernas storlek.

Energicertifikat – vad är det?

Utfärdandet av energicertifikat är en kartläggning som köps på den fria marknaden och kan jämställas med t.ex. besiktning av en bil eller en fuktighetsmätning av en fastighet. I certifikatet anges både den kalkylerade och den faktiska energiförbrukningen jämfört med motsvarande byggnaders genomsnittliga förbrukning. Certifikatet ger också rekommendationer om hur energieffektiviteten skulle kunna förbättras. Certifikatet utgör ett komplement till uppföljningen av el- och värmeräkningar, eftersom förbrukningen i stor utsträckning är beroende av människors konsumtionsvanor och av hushållets storlek

Enligt arbetsgruppens förslag skall certifieringen kunna göras av registrerade inspektörer vilkas kompetens har kontrollerats av länsstyrelserna.

För vilka slags byggnader behövs certifikat?

Energicertifikat behövs när en byggnad tas i bruk, säljs eller hyrs ut. Uthyrning har tagits med för att ägare som i allmänhet inte betalar för energiförbrukningen skall vidta nödvändiga åtgärder. Inget certifikat krävs för fritidsbostäder, industribyggnader eller byggnader som är förklarade som skyddsobjekt.

Vad kostar certifikatet?

Energicertifikatet blir avgiftsbelagt, eftersom utarbetandet av ett certifikat ger upphov till kostnader. Enligt nuvarande uppskattningar skulle kostnaden för ett energicertifikat uppgå till 250-400 euro för småhus och till 1500-2000 euro för höghus. Energicertifikatet är inte en ny form av smygskatt, utan avsikten är helt enkelt att förbättra alla byggnaders energieffektivitet. Certifikatet är i enlighet med maximitiden i direktivet giltigt i 10 år. Under denna tid återgår de medel som använts för utarbetandet av certifikatet till byggnadens ägare i form av sänkta energikostnader.

När träder den nya lagen i kraft?

Arbetsgruppen har föreslagit att systemet med energicertifikat skall införas stegvis så att lagen då den träder i kraft år 2006 omfattar kontors- och affärslokaler, andra året hög- och radhus och tredje året småhus. Enligt direktivet skall certifieringssystemet tillämpas fullt ut senast år 2009.

Bakgrund till direktivet om byggnaders energiprestanda

Europaparlamentet och rådet godkände i december 2002 ett direktiv om byggnaders energiprestanda, som sedermera har godkänts av alla EU-länder, Finland medräknat. Bakgrunden till direktivet ligger å ena sidan i en oro över Europas importberoende när det gäller energi samt å andra sidan uppnåendet av de mål som uppställdes i samband med Kyotoavtalet.

Bostads- och tjänstesektorn svarar för omkring 41 procent av slutanvändningen av energi inom Europeiska unionen. Detta överstiger transporternas eller industrins andel. Mest förbrukar belysning, uppvärmning, varmvatten och nedkylning. Enligt uppskattningar kan drygt en femtedel av byggnadernas nuvarande förbrukning sparas in kostnadseffektivt.

Energieffektivitetsdirektivet förutsätter att medlemsstaterna tar i bruk ett energicertifikat för byggnader. I direktivet fastställs emellertid inga förbrukningsnivåer, utan dessa fastställs särskilt i varje land. Eftersom klimatförhållandena varierar mycket i olika delar av Europa, beaktas de lokala förhållandena och klimatet, kraven på inomhusklimat samt kostnadseffektiviteten då energieffektiviteten mäts.

Anpassningen av energicertifikatet till finländska förhållanden har behandlats av miljöministeriets och handels- och industriministeriets arbetsgrupper. Dessa har noggrant övervägt ärendet i två års tid. Arbetsgrupperna sände sina förslag till författningar till sakkunniga för utlåtande i juni 2005. Efter det att de sakkunniga har kommenterat förslagen fortsätter behandlingen i arbetsgrupperna. Dessa har som mål att kunna slutföra arbetet före 2006, då de lagar, förordningar och administrativa beslut som energicertifikatet kräver skall träda i kraft i alla medlemsstater.

Länkar

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda

Miljöministeriets sidor om direktivet om byggnaders energieffektivitet

Handels- och energiministeriets energisidor

Europeiska kommissionens webbsidor om byggnaders energieffektivitet (på engelska)