Nyheter 12.8.2005

EU:s Medelhavssamarbete fyller tio år

År 2005 har av EU:s medlemsländer och de tio partnerländerna utlysts till Medelhavets år.

I höst är det tio år sedan Barcelona-deklarationen antogs som anger formerna för ett utökat samarbete mellan EU och länderna på Medelhavets öst- och sydkust. För närvarande omfattar samarbetet de 25 EU-länderna samt 10 länder runt Medelhavet; Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, det autonoma Palestina, Syrien, Tunisien och Turkiet.

Syftet med Barcelonaprocessen har varit att skapa ett helhetsbetonat partnerskap mellan EU och Medelhavsområdet, för att skapa ett område med fred, stabilitet och välstånd. Detta har man försökt uppnå genom följande tre målsättningar: ökad dialog i säkerhetspolitiska frågor, ekonomiskt och finansiellt samarbete, samt samarbete inom den kulturella och sociala sektorn. I år vill man framhäva vikten av Medelhavsområdet genom nya initiativ som främjar detta samarbete.

Barcelonaprocessen har kritiserats för att den inte har lyckats skapa ett helhetsbetonat partnerskap i Medelhavsområdet, samt för att det planerade frihandelsområdet mellan EU-länderna och partnerländerna inte har förverkligats enligt förväntningarna. Trots det har processen skapat välfungerande nätverk mellan bl.a. universitet och medborgarsamhället. Det har också påpekats att själva namnet Barcelonaprocessen är dåligt, vi borde istället prata om ett samarbetsprogram mellan Euro- och Medelhavsområdet, eftersom just skapandet av nya samarbetsformer har varit det väsentliga i processen. Även om det finns samhälleliga och religiösa skillnader mellan Medelhavsländerna har de ändå en gemensam Medelhavsidentitet där Medelhavet istället för att skilja samhällena åt förenar dem.

Ett nytt projekt är den internationella Anna Lindh-stiftelse som påbörjade sin verksamhet i Alexandria i april 2005, vars syfte är att främja dialogen mellan kulturerna i Medelhavsområdet. Stiftelsen strävar efter att öka informationen om och förståelsen för kulturerna runt Medelhavet, samt skapa diskussion mellan religionerna och betona den kulturella dimensionen av Barcelonaprocessen. Stiftelsen vill främja tolerans bland annat genom att skapa kulturutbyte mellan olika medborgarorganisationer, framförallt bland ungdomar.

Det är en utmaning för EU-länderna och partnerländerna att få den allmänna opinionen och medborgarsamhället mer engagerat i Barcelonaprocessen. Vi gynnas alla av att skapa balanserade samhälleliga förhållanden i hela Medelhavsområdet.

Kommissionens sidor om Barcelonaprocessen

Tammerfors freds- och konfliktforskningscentrums hemsidor om deras Medelhavsprojekt

Anna Lindh-stiftelsen