Nyheter 30.9.2005

Finlands EU-ordförandeskap 2006

En avgörande faktor när det gäller agendan under Finlands EU-ordförandeskap är hur viktiga projekt som redan pågår avancerat, så som det konstitutionella fördragets framtid, finansieringsramarna för åren 2007-2013, WTO-förhandlingarna och utvidgningen.

Bild: UM, Matti Tirri

Varje EU-medlemsstat fungerar i tur och ordning sex månader som EU-ordförandeland. Finlands ordförandeperiod infaller 1.7.-31.12.2006.

Ordföranden har i uppgift att leda rådets och Europeiska rådets sammanträden samt de olika arbetsgruppernas och kommitéernas möten. I egenskap av ordförande representerar Finland även rådet i relationerna till utomstående länder och EU:s övriga institutioner samt hela EU inom ramen för de yttre förbindelserna.

Regeringens EU-ministerutskott behandlade 2.9.2005 utgångspunkterna för Finlands EU-ordförandeskap. Finland kommer att bedriva ett nära samarbete med Österrike, som innehar ordförandeskapet under första halvåret 2006 samt med Tyskland, som kommer att inneha ordförandeskapet under första halvåret 2007.

Arbetet under Finlands ordförandeskap kommer att styras av EU-rådets treåriga program för åren 2004-2006. Finland bereder utgående från detta program, tillsammans med Österrike, ett detaljerat program för år 2006. Vilka tyngdpunktsfrågorna kommer att vara under Finlands period som ordförande, kan fattas först strax innan ordförandeperioden börjar.

Enligt EU-ministerutskottet kommer en avgörande faktor när det gäller agendan under Finlands period att bero på hur de politiskt viktiga projekt som redan pågår avancerat, som det konstitutionella fördragets framtid, finansieringsramarna för åren 2007 – 2013, WTO-förhandlingarna och utvidgningen. Finland anser det även vara viktigt att koncentrera sig på tillväxt och sysselsättning i enlighet med Lissbonstrategin, för att Europa skall klara sig i den globala konkurrensen. Finland vill fästa särskild uppmärksamhet på innovationspolitik, på utvecklande av tjänster på den inre marknaden och på en bättre reglering. Därutöver betonades social rättvisa och hållbar utveckling i programmet.

Finland anser att effektiveringen av unionens externa verksamhet är viktig. Man fortsätter arbetet på bl.a. områdena för militär och civil krishantering. På agendan är också reformen av FN och relationerna till Ryssland och Förenta Staterna samt den nordliga dimensionen.

Man strävar att fortsätta utvecklandet av ett område för frihet, säkerhet och rättvisa, som Finland påbörjade under sin föregående ordförandeperiod. Målet är att främja de yttre relationerna på detta område, utvidga området för fri rörlighet för medborgarna samt bekämpa internationell brottslighet och terrorism.

I det dagliga arbetet krävs även ett effektivt ledarskap för att man skall uppnå goda resultat under ordförandeskapet. Finland kommer att satsa på utvecklandet av rådets verksamhet och beslutsfattandeprosessen under sin period. Detta innebär effektivisering av både beredning och möteskutym i råden samt i alla de organ som är underställda råden.

Ytterligare information:

Utgångspunkterna för Finlands EU-ordförandeskap (Statsrådets pressmeddelande 265/2005)
Utgångspunkter för Finlands EU-ordförandeskap (Statsrådets sidor, på finska)
Möten som anordnas i Finland under EU-ordförandeskapet år 2006 (28.9.05, på finska)