Nyheter 23.11.2005

Finland utsåg sina nya representanter i Regionkommittén

Regionkommittén är den politiska församling som ger lokala och regionala myndigheter en röst i Europeiska unionen.

Foto: Regionkommittén

Regionkommitténs (ReK) nuvarande fyraåriga period löper ut i januari 2006. Regeringen utnämnde den 3 november kandidaterna till Finlands representanter och ersättare i regionkommittén för perioden 2006-2010. Det slutliga beslutet fattas av Europeiska unionens råd.

Regionkommittén är de lokala och regionala myndigheternas språkrör

ReK inrättades 1994 för att ta sig an två centrala frågor: För det första genomförs cirka tre fjärdedelar av EU:s lagstiftning på lokal eller regional nivå och det är därför logiskt att lokala och regionala representanter får komma till tals vid utarbetandet av nya EU-lagar. För det andra var många bekymrade över att allmänheten åsidosätts när EU utvecklas i mycket snabbt takt. Ett sätt att överbrygga denna klyfta var att i EU:s arbete involvera de folkvalda församlingar som befinner sig närmast medborgarna.

Enligt fördragen skall kommissionen och rådet rådfråga Regionkommittén om nya förslag som medför lokala eller regionala konsekvenser. Även på andra områden har kommissionen, rådet och Europaparlamentet möjlighet att remittera förslag med lokala eller regionala konsekvenser till Regionkommittén. Regionkommittén kan också yttra sig på eget initiativ, vilket ger kommittén möjlighet att påverka EU:s dagordning.

Regionkommittén organiserar sitt arbete med hjälp av sex fackutskott, vars medlemmar detaljgranskar de förslag som remitteras till kommittén. Utskotten utarbetar utkast till yttranden, som belyser de områden där kommittén ställer sig bakom kommissionens förslag och framhåller de punkter som måste ändras. Utkast till yttranden diskuteras därefter under en av Regionkommitténs fem årliga plenarsessioner. Om en majoritet röstar för ett utkast till yttrande, antas detta som Regionkommitténs yttrande och överlämnas därefter till kommissionen, parlamentet och rådet.

Regionkommitténs ledamöter är lokala aktörer

Regionkommittén har 317 ordinarie ledamöter och lika många suppleanter. De utses för fyra år av rådet på förslag av respektive medlemsstater. Antalet medlemmar från varje land står i förhållande till invånarantalet. Finland har nio ledamöter i Regionkommittén och lika många suppleanter. Varje medlemsstat väljer själv hur de egna ledamöterna skall utses, men de nationella delegationerna avspeglar den politiska, geografiska, regionala och lokala balansen i de olika medlemsstaterna. Ledamöterna är folkvalda och framstående politiker som är verksamma på hemmaplan i den lokala eller regionala förvaltningen.

Regionkommitténs ledamöter bor och arbetar i sina hemregioner och behåller sina förtroendeuppdrag som ledare för en federal delstat, borgmästare i en större stad eller ledamot av en regionstyrelse. Detta innebär att ledamöterna behåller kontakten med de personer som de representerar och med hemmaopinionen. Ledamöterna kan därför framföra medborgarnas åsikter i hjärtat av EU:s beslutsprocess när de kommer till Bryssel för sammanträden inom Regionkommittén.

Regionkommitténs webbplats