Nyheter 12.12.2005

Nya riktlinjer för den nordliga dimensionen

Den nordliga dimensionens framtida riktlinjer drogs upp vid ett ministermöte i Bryssel den 21 november. Vid mötet fattades beslut om en ny handlingsplan för den nordliga dimensionens politik från och med år 2007.

Det geografiska området som omfattas av den nordliga dimensionens politik. Foto: Europeiska kommissionen

Den nuvarande handlingsplanen löper ut i slutet av år 2006. Enligt de nya riktlinjerna får den nordliga dimensionen från och med början av år 2007 ett stabilt och varaktigt koncept i stället för de tidigare treåriga handlingsplanerna. I mötet deltog utrikesministrar från EU-länderna, Ryssland, Norge och Island och representanter för regionala organisationer med verksamhet i de nordliga regionerna samt representanter för internationella finansinstitut och EU-institutioner.

Den nordliga dimensionen som en del av EU-ländernas politik

Finland tog initiativet till Europeiska unionens nordliga dimension år 1997. Då Finland och Sverige anslöt sig till EU år 1995 blev Ryssland och de baltiska länderna unionens grannar i öst. Finland insåg regionens utmaningar och samarbetsmöjligheter och ville integrera EU i utvecklingen av regionen med avsikt att öka stabiliteten och välfärden i unionens nordliga närområden.

Den nordliga dimensionens politik har hittills genomförts utifrån treåriga handlingsplaner. Handlingsplanerna har fungerat på två plan: på det högre planet är den nordliga dimensionen en politisk samarbetsmodell, men på det praktiska planet genomförs den nordliga dimensionen i form av partnerskap, det vill säga miljöpartnerskapet och partnerskapet för hälsa och socialt välbefinnande. Det förstnämnda strävar efter att bemöta regionala utmaningar när det gäller kärnsäkerhet och andra miljöfrågor. Med hjälp av det senare försöker man förebygga smittsamma sjukdomar och sjukdomar relaterade till levnadsvanor samt förebygga sociala problem i närområdena. Partnerskapet möjliggör även stora projekt som eventuellt inte skulle kunna genomföras utan samarbete och en bred finansiering.

Det nya reningsverket som invigdes i S:t Petersburg hösten 2005 är ett resultat av den nordliga dimensionens politik. Foto: Europeiska kommissionen

En stabil och varaktig handlingsplan för den nya nordliga dimensionens politik

Hittills har den nordliga dimensionen främst varit EU-ländernas politik medan Ryssland, Norge och Island varit partnerländer. Enligt de nya riktlinjerna kommer de väsentligaste förändringarna jämfört med de gamla att vara följande:

• Den nordliga dimensionen blir EU:s, Rysslands, Norges och Islands gemensamma politik. Ryssland, Norge och Island blir fullvärdiga medlemmar från att ha varit partnerländer.

• Den nordliga dimensionen införlivas i samarbetet mellan EU och Ryssland och blir därmed en del av inrättandet av de fyra gemensamma områdena.

• Från de treåriga handlingsplanerna övergår man till en deklaration och ett ramdokument som gäller tillsvidare.

Följande samarbetsområden prioriteras i den nya modellen för den nordliga dimensionen:

• ekonomiskt samarbete; />
• frihet, säkerhet och rättvisa;

• yttre säkerhet i fråga om civil krishantering;

• forskning, utbildning och kultur;

• miljö, kärnsäkerhet och naturresurser;

• sociala frågor och hälsofrågor.

På basis av riktlinjerna gör kommissionen ett utkast till ramdokument för den nordliga dimensionen. Ramdokumentet innehåller målen och de nödvändiga strukturerna för verksamheten inom de olika sektorerna. Ramdokumentet och en separat kort deklaration bör färdigställas och godkännas under det finländska EU-ordförandeskapet. Dokumenten behandlas bland annat vid ett tjänstemannamöte om den nordliga dimensionen i Finland i september 2006. Dessa dokument skall slutgiltigt godkännas hösten 2006 vid ett sammanträde på hög nivå mellan EU, Ryssland, Norge och Island.

Basfakta om den nordliga dimensionen (Utrikesministeriets webbplats)

Ministermöte drar upp framtida riktlinjer för den nordliga dimensionen UM:s pressmeddelande 363/2005