Nyheter 21.12.2005

Landskapen 10 år i Europeiska unionen; Norra Savolax

Norra Savolax kom på allvar med i EU:s strukturpolitik först efter Agenda 2000. – Det är svårt att mäta resultaten, men antalet arbetsplatser åren 2000–2003 visar en nettoökning på ca 2 000, säger landskapets tf. landskapsdirektör Jussi Huttunen.

Utsikten från Puijo är en av de bästa i Norra Savolax. Foto: Norra Savolax förbund.

EU-flaggan syns i många projekt i Norra Savolax

– Vad som beror på Europeiska unionen och vad på andra orsaker är svårt att säga, framhåller Jussi Huttunen. Huttunen har varit vikarierande chef för landskapsförbundet under den tid den ordinarie tjänsteinnehavaren Antti Mykkänen har tjänstgjort som statssekreterare på riksnivå. – Det kan man väl säga att hotbilderna inte har blivit verklighet och att man i östra Finland har tagit stora steg framåt, konstaterar Huttunen, som under flera år stått i ledningen för Leppävirta, en stor kommun i Savolax.

Uppgiften som landskapsdirektör går som smort och ibland måste Huttunen dra i bromsen. – Efter alla seminarier och möten ringer orden globalisering och Lissabonstrategier i öronen, och även här i utkanten av unionen blir vi påminda om dem. Norra Savolax är en del av Finland och Finland en del av den globala världen. Vi kan inte gömma oss för hoten och möjligheterna måste vi själva ta tag i.

Jussi Huttunen påpekar att till exempel omstruktureringen av jordbruket hade genomförts även utan att Finland gått med i EU och likaså strukturomvandlingarna inom många andra branscher. – Redan den tekniska utvecklingen ändrar strukturerna. Vissa tillägnar sig den, förnyar sig och klarar sig. Men det finns också alltid sådana som drabbas mer eller mindre hårt av reformerna.

– Centraliseringen och till exempel urbaniseringen är megatrender, som vi här i Finland inte kan göra något åt oberoende av hur mycket vi trycker på bromsen. Åldrandet är en annan stor fråga. Man måste anpassa sig och göra saker och ting på ett nytt sätt.

Norra Savolax kom på allvar med i EU:s strukturpolitik först efter Agenda 2000. – Det är svårt att mäta resultaten, men antalet arbetsplatser åren 2000–2003 visar en nettoökning på ca 2 000. Det minsta man kan säga är att mål 1-programmet för Östra Finland har haft en viss betydelse för detta.

Tf. landskapsdirektören har inte hittat de vises sten i landskapsförbundets gömmor. – Den finns nog inte och därför måste vi gå framåt på bred front. Alla näringar i Norra Savolax utvecklas. Självfallet kan Huttunen läsa statistiken. – Folket minskar fortsättningsvis inom jordbruket och under de kommande årtiondena kommer arbetsplatserna inom industrin även att minska något. Men turismen och tjänsterna visar plus, säger Huttunen.

EU-flaggan syns i många projekt också i Norra Savolax. Foto: Europeiska kommissionens fotobank.

Det finns en hel trave utredningar och utvärderingar i landskapsförbundets arkiv. – I Norra Savolax kan vi vara någorlunda eniga om att utvecklingsåtgärderna har fört oss i rätt riktning, men resultaten är ändå inte tillräckligt bra. Många nya arbetsplatser har skapats, men arbetslösheten är alltjämt stor. Det har satsats på utbildning, men ändå börjar det vara brist på yrkesutbildade personer. Man måste springa snabbt för att hänga med i utvecklingen, komprimerar Huttunen.

Jussi Huttunen anser det vara positivt att Finland hör till euroområdet. – Statens finanser är i skick och räntenivån låg. Det är viktigt att makroekonomin är stabil. Men kommunernas situation är ändå svår. Kommunsektorn är nu inne i sin strukturomvandling och besluten är svåra. Det behövs flexibilitet och kurage att förnya sig. Motståndet mot reformer är överraskande stort även i små frågor.

Jussi Huttunen har sysslat med en massa olika saker, bl.a. har han suttit med i opinionsnämnden för massmedierna. Han har också åsikter om den aktuella diskussionen om EU:s bild i offentligheten. – Jag saknar bakgrundsfakta när pressen behandlar EU-frågor. Är det inte en av mediernas uppgifter? Man borde fästa mer vikt vid detta vid sidan av nyheter och underhållning. EU-flaggan syns i många projekt också i Norra Savolax. Också om detta kunde man berätta lite mer ingående.

Text: Regioninformatör Martti Ruokolainen, Europainformationen i Norra Savolax.

Nästa vecka berättar vi om hur medlemskapet påverkar Kajanaland.

Tidigare intervjuer i serien:

Utrikesminister Erkki Tuomiojas synpunkter
Egentliga Finland
Mellersta Finland
Lappland
Satakunta
Norra Karelen
Södra Karelen
Södra Savolax
Päijänne-Tavastland
Östra Nyland
Nyland
Kymmenedalen
Birkaland
Österbotten
Södra Österbotten
Norra Österbotten