Nyheter 2.1.2006

Beredningen av EU:s kemikaliemyndighet i Helsingfors framskrider

EU:s konkurrenskraftsråd nådde enighet om förslaget till kemikalieförordningen Reach den 13 december. Samförståndet ger fart åt förberedelserna inför kemikaliemyndigheten som skall grundas i Helsingfors.

Konkurrenskraftsrådet nådde enighet om Reach-förordningen den 13 december. Foto: Europeiska unionens råd.

I december 2003 beslutade Europeiska rådet om placeringen av 10 EU-myndigheter och beslutade då placera den europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors.

Kemikaliemyndigheten har i uppgift att förvalta EU:s kemikalieförordning, dvs. Reach-förordningen. Reach (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) är ett system som har skapats för registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier. Det ersätter EU:s tidigare 40 kemikaliedirektiv och förtydligar lagstiftningen. Syftet med Reach är att förbättra skyddet av miljön och människors hälsa samtidigt som den skall stärka den europeiska kemiska industrins konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Europeiska rådet beslutade i december 2003 bland annat att placera EU:s kemikaliemyndighet i Helsingfors. President Halonen gratuleras av Tysklands dåvarande förbundskansler Schröder. Foto: Europeiska unionens råd.

Till en början kommer kemikaliemyndighetens största arbete att bestå av registrering och upprätthållande av ett register för ca 30 000 kemiska ämnen i enlighet med Reach-systemet. Ansvaret för kemikaliernas säkerhet övergår till industrin, eftersom producenterna redan innan registreringen skall utreda ämnenas risker och informera om deras säkra användning. Produkter som inte har registrerats får inte importeras. Alla kemiska ämnen som importeras i mängder på ett ton eller mera per år införs i kemikaliemyndighetens register, där man registrerar uppgifter om kemikaliernas egenskaper, användningsändamål och säkra hantering. Dessutom skall kemikaliemyndigheten samordna bedömningen av ämnenas skadlighet och klassificeringen i enlighet med detta och ge råd till kommissionen i frågor som gäller tillstånd för farliga ämnen samt informera allmänheten. Något egentligt laboratoriearbete kommer inte att göras vid myndigheten.

Södra kajen i Helsingfors. Foto: UM/Matti Tirri.

Den kemiska industrin har kritiserat Reach-förordningen, som enligt den ökar branschens produktionskostnader och skadar konkurrensförmågan. Miljöorganisationerna å andra sidan har sagt att den är ett steg i rätt riktning, eftersom förordningen i stor utsträckning förväntas gagna miljön och människors hälsa.

Åtminstone 300 personer kommer att arbeta vid kemikaliemyndigheten. Det har emellertid föreslagits att myndighetens uppgifter skulle utvidgas ytterligare, varvid antalet anställda skulle öka. I myndighetens olika kommittéer deltar sakkunniga inom olika branscher från alla EU-länder. Myndigheten beräknas inleda sin verksamhet i mitten av 2007.

Finland har förberett sig inför inrättandet av kemikaliemyndigheten genom att inrätta en arbetsgrupp som har i uppgift att förbereda placeringen av myndigheten i centrala Helsingfors.

Förberedelserna inför kemikaliemyndigheten i Finland börjar nu ta konkret form.

Ytterligare information:

Reach-sammanfattning

EU:s strategi för kemikaliepolitiken

Grundandet av kemikaliemyndigheten framskrider (Statsrådets pressmeddelande 381/2005)

Den första behandlingen av kemikalieförordningen i EU:s konkurrenskraftsråd färdig till jul (Handels- och industriministeriets pressmeddelande 16.12.2005)


Kemikalier (Europeiska unionens webbplats)