Nyheter 4.1.2006

Europeiska rådet kom överens om unionens finansieringsram för 2007-2013

Europeiska rådet, som sammanträdde i Bryssel den 15 och 16 december, nådde politisk enighet om unionens finansieringsram för åren 2007 – 2013. I och med budgetöverenskommelsen kunde även Makedonien beviljas kandidatlandsstatus.

Efter långa diskussioner kom man överens om finansieringsramarna.
Bild: Europeiska unionens råd.

Genom att träffa en överenskommelse undvek man den djupa politiska kris som hade varit följden av ett misslyckat möte. Enligt Finlands uppfattning är finansieringsramen som helhet i balans. Den har en särskilt stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i de nya medlemsländerna de närmaste åren.

Enligt kompromissen uppgår unionens utgifter 2007-2013 är c. 862,4 miljarder euro. Detta är cirka 1,045 procent av unionens sammanlagda bruttonationalprodukt. Finland får en aning mindre i EU-stöd och Finlands medlemsavgifter till unionen stiger. Finlands ställning som nettobetalare förblir dock rimlig jämfört med andra lika rika länder.

Överenskommelsen om finansieringsramen medförde också möjligheten att bevilja den forna jugoslaviska republiken Makedonien (FYROM) kandidatlandsstatus. Frågan om när medlemsförhandlingarna skall inledas kommer att behandlas senare. EU-ländernas ledare konstaterade att Makedonien gjort betydande framsteg när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna och stabiliserings- och associeringsprocessen med EU.

Europeiska rådet granskade även mellanrapporterna av kommissionens ordförande José Manuel Barroso och den höge representanten Javier Solana om uppföljningen av det informella mötet för stats- och regeringschefer som ordnades i Hampton Court i London i oktober.

EU-ländernas ledare i familjefoto. Bild: Europeiska komissionen.

Europeiska rådet kom överens om finansieringsramarna för 2007-2013 (Statsrådets pressmeddelande 388/

Bedömning av finansieringsramarnas konsekvenser för Finland