Nyheter 1.2.2006

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation

Ansökan skall inlämnas senast den 31 januari. Under 2006 betonas särskild främjandet av medborgardiskussionen om EU:s konstitutionella fördrag och framtidsutsikt samt Finlands EU-ordförandeskap.

Bild: Syftet med understöden är att öka kunskaperna om EU i Finland.
Bild: Europeiska komission.

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation

Utrikesministeriet meddelar att understödet för medborgarorganisationernas Europainformation kan sökas.

För ändamålet står 235.000 euro till förfogande år 2006. Syftet med understöden är att öka kunskaperna om Europeiska unionen i Finland. Under 2006 betonas särskild främjandet av medborgardiskussionen om EU:s konstitutionella fördrag och framtidsutsikt samt Finlands EU-ordförandeskap.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan med en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet skall inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00161 Helsingfors) senast den 31 januari 2006 före tjänstetidens utgång. I annat fall går den sökande miste om rätten att bli beaktad då beslut om understöden fattas.

Ansökningsblanketten:
Ansökningsförfarande
Ansökan
Projektplan

Närmare anvisningar:

VKO-06@formin.fi eller per telefon på nummer (09) 1605 6064.

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation år 2005:

Rapport 2005
Allmänna villkor
Revisors utlåtande