Nyheter 3.3.2006

Ekofin diskuterade ekonomiska strukturreformer

Ekonomi- och finansministrarna sammanträdde den 14 februari i Bryssel för att diskutera frågor kring förberedelserna av Europeiska rådet.

Ekofinrådet diskuterade frågor kring den åldrande befolkningen. Foto: Europeiska unionens råd

Ministrarna behandlade Lissabonstrategin som syftar till ekonomisk tillväxt och förbättrad konkurrenskraft. Enligt kommissionens framstegsrapport om Lissabonstrategin skall Finland ytterligare öka produktiviteten och höja sysselsättningsgraden. Finland skall dessutom stärka den offentliga ekonomins hållbarhet på lång sikt. Inom ramen för de nationella Lissabonprogrammen har flera medlemsländer redan börjat reformera sina pensionssystem och arbetsmarknadsstrukturer. Finland skall under sitt ordförandeskap fortsätta med uppföljningen av de strukturella reformerna.

Rådet antog också slutsatser om den åldrande befolkningen. Slutsatserna innefattar kalkyler över kostnaderna för pensioner, hälsovård, långvård, undervisning och arbetslöshet fram till år 2050. Enligt rådets slutsatser skall medlemsländerna föra en politik som stöder sysselsättning och ekonomisk tillväxt för att kunna svara på åldrandets utmaningar. Medlemsländerna bör också minska den offentliga skuldsättningen och utveckla sina förmåns- och servicesystem. Alla medlemsländer utarbetar dessutom ett konvergensprogram med tanke på den gemensamma valutan euro. Vid det aktuella mötet godkände rådet Estlands, Lettlands och Sloveniens konvergensprogram.

Finansministeriets pressmeddelande om Ekofinrådet i Bryssel den 14 februari 2006 12/06 (på finska)

Ekofinrådets pressmeddelanden

Rapport om befolkningsåldrandes effekter i EU-länderna tas upp vid Ekofin (pressmeddelande 10/2006)

Lissabonstrategin för förbättrad tillväxt och sysselsättning – Finlands nationella handlingsprogram