Nyheter 7.3.2006

EU i Tammerfors – en inblick i mötena under det kommande ordförandeskapet

Bland EU-mötena i Tammerfors under Finlands ordförandeskap är det informella ministermötet för rättsliga och inrikes frågor och utrikesministermötet om Barcelonaprocessen de mest väsentliga. Mötesplatsen är Tammerforshuset.

Tammerforshuset är mötesplatsen för EU-mötena i Tammerfors. Foto: UM/Matti Tirri

Den 14 februari höll Europainformationen i Birkaland ett seminarium som blickade mot Finlands ordförandeskap som inleds i juli, och mötena som hålls i Tammerfors.

Mötesarrangemangen medför många utmaningar

Chefen för sekretariatet för EU-ordförandeskapet Anja Vilo klarlade för lyssnarna vad ordförandeskapet handlar om och vad det innebär för Finland. Hon konstaterade att vårt land har nytta av EU:s roterande ordförandeskap till exempel genom att Finland får ett större inflytande i den internationella politiken och syns mer i den internationella pressen. Dessutom ökar finländska politiker och tjänstemän sin internationella erfarenhet och skapar nätverk. Vilo nämnde också att mötesdeltagarna ger konferensstäderna inkomster.

Sekretariatet för EU-ordförandeskapet, som verkar inom statsrådets kansli, står för möten och andra evenemang som arrangeras i Finland. Sekretariatet för EU-ordförandeskapet svarar för 60 möten i Finland och andra evenemang i anslutning till dem. Dessutom arrangerar ministerierna egna möten och därmed hålls sammanlagt cirka 130 möten i Finland under vår halvårsperiod som ordförande. De sammanlagda kostnaderna för ordförandeskapet är uppskattningsvis 55 miljoner euro. Summan är cirka 9 miljoner mindre än under Finlands förra ordförandeskap 1999.

Sekretariatet för EU-ordförandeskapet bereder och planerar mötena under EU-ordförandeskapet. Till dess många uppgifter hör valet av mötesplats, konkurrensutsättning av upphandlingar, telekommunikationer och tolkning och dessutom att ta hand om delegationer och arrangera transporter. Att garantera säkerheten under mötena är av största vikt.

Massmediernas krav utgör också en utmaning för arrangörerna. Enligt presschefen för sekretariatet för EU-ordförandeskapet Visa Noronen skall arbetet göras så smidigt som möjligt för medierna. Finland skall utnyttja sitt högklassiga IT-kunnande och dessutom ge rum för kreativitet. I Tammerforshuset skall till exempel den stora scenen förvandlas till ett presscentrum under mötena. Förutom förstklassiga arbetsutrymmen har journalisterna tillgång till bildmaterial och en lista över fotograferingsplatser som kartlagts i förväg för varje konferensstad. Avsikten är att ge världen en så positiv bild som möjligt av Finland.

Möten under Finlands ordförandeskap 1.7-31.12.2006 (på finska)

Rådets verksamhetsprogram för 2006

Finlands EU-ordförandeskap; rådets agenda för år 2006 och de sektorspecifika tyngdpunkterna (11.11.2005)

Enhetschef Matti Joutsen vid justitieministeriet berättade att de informella ministermötena ofta ger mer i utbyte än rådets formella möten. Foto: Europainformationen

Informellt ministermöte för rättsliga och inrikes frågor behandlar Tammerforsprogrammet

Det informella ministermötet för rättsliga och inrikes frågor äger rum den 20-22 september 2006. Enhetschef Matti Joutsen vid justitieministeriet berättade att cirka 50 ministrar med ansvar för rättsliga och inrikes frågor förväntas delta i mötet tillsammans med Europeiska kommissionens vice ordförande, kommissionären med ansvar för rättsliga och inrikes frågor Franco Frattini och cirka 350 tjänstemän. Sammanlagt deltar 32 länder. Förutom EU:s 25 medlemmar deltar kandidatländerna Bulgarien, Kroatien, Rumänien och Turkiet samt Schengenländerna Island, Norge och Schweiz.

EU:s rättsliga och inrikes frågor (RIF-frågor) handlar om att utveckla ett europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa. RIF-frågorna berör asyl- och invandrarpolitik, gränsbevakning, rättsligt samarbete i straffrättsliga och civilrättsliga frågor samt tull- och polissamarbete. Under det informella ministermötet för rättsliga och inrikes frågor utvärderas genomförandet av Haagprogrammet som antogs 2004. Haagprogrammet bygger på programmet som antogs vid Europeiska rådet i Tammerfors 1999. Avsikten är enligt Joutsen att ge processen ny fart och en ny riktning under Finlands ordförandeskap.

Mötesagendan kan inte slås fast förrän närmare mötet. Agendan för de informella mötena tar upp aktuella frågor och påverkas därför i hög grad av den tidigare ordförandens insatser och det aktuella världspolitiska läget. Överraskande händelser kan ha en avgörande inverkan på diskussionerna, påpekade Joutsen. Anförandena är också i övrigt friare än vid de formella rådsmötena, vilket möjliggör en djupare och mer öppen diskussion. För ordförandelandet innebär de informella mötena en ypperlig chans att lyfta fram frågor man upplever som viktiga, vilket är ett exempel på fördelarna med ordförandeskapet och det ökade politiska inflytandet under halvårsperioden.

Justitieministeriets webbplats: Finlands EU-ordförandeskap 2006

Barcelonaprocessen omfattar alla 25 EU-länder, 10 Medelhavsländer och den palestinska myndigheten. Bild: Europeiska kommissionen.

Barcelonaprocessen utvecklar samarbetet i Medelhavsområdet

Ett annat viktigt möte i Tammerfors under Finlands EU-ordförandeskap är utrikesministermötet om Barcelonaprocessen i november. Mötet kallas ibland också för Euromed eller EU-Medelhavet. Barcelonaprocessen inleddes 1995 då man enades om dess grundprinciper, verksamhetsområden och finansiering. Processen omfattar för tillfället alla 25 EU-länder, 10 länder i Medelhavsområdet och den palestinska myndigheten. I mötet i Tammerfors deltar förutom dessa också till exempel Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Arabförbundet, vilket ökar antalet delegationer till 45.

Vid sidan om mötesarrangemangen axlar Finland även ansvaret för resultat och slutdokument. Den slutliga agendan är oklar också för detta möte, och liksom när det gäller RIF-mötet påverkas den av vilka resultat den föregående ordföranden Österrike uppnått. Eftersom representanter för laddade områden såsom Mellanöstern deltar i Barcelonaprocessen kan förändringar i världspolitiken påverka agendan ännu alldeles inför mötet. Teman som skall tas upp har dock redan diskuterats. Dessa är bland annat en interkulturell dialog, förnyande av grannskapspolitiken och ett ökat miljösamarbete, sade utrikesrådet Risto Veltheim vid utrikesministeriet.

Nära medborgarna, men ändå osynligt

Under EU-ordförandeskapet får finländarna se att alla beslut inte fattas i Bryssel. Mötena kommer att vara synliga i gatubilden såväl i Tammerfors som i de andra konferensstäderna under halvårsperioden. Anja Vilo påpekade dock att sekretariatet för EU-ordförandeskapet strävar efter att mötena skall störa medborgarnas vardagsliv så lite som möjligt. Långa karavaner av mörka bilar kommer medborgarna knappast att se alltför ofta på stan.

Text: informationsassistent Raisa Räsänen, Europainformationen i Birkaland

Infopaket om EU-ordförandeskapet (Europainformationen)