Nyheter 28.3.2006

EU:s utrikesministrar diskuterade situationen på västra Balkan

EU:s informella utrikesministermöte (Gymnich) gjorde klart att EU vill se länderna på västra Balkan som medlemmar i unionen. Gymnich sammanträder nästa gång i september i Villmanstrand.

FN:s särskilda sändebud, president Martti Ahtisaari, utvidgningskommissionär Olli Rehn och EU-ordförandelandet Österrikes utrikesminister Ursula Plassnik vid en presskonferens i Salzburg. Foto: Österrikiska EU-ordförandeskapets webbplats.

Det huvudsakliga temat för EU-utrikesministrarnas informella möte i österrikiska Salzburg den 10-11 mars 2006 var situationen på västra Balkan och regionens relationer till Europeiska unionen. FN:s särskilda sändebud, president Martti Ahtisaari, som förhandlar om Kosovos framtid, inledde diskussionen om Kosovo med att redogöra för situationen i regionen. Kommissionen förelade ministrarna sitt meddelande ”Västra Balkans väg mot EU: stärkt stabilitet och välstånd”. I samband med mötet träffade EU:s utrikesministrar också Albaniens, Bosnien-Hercegovinas, Kroatiens, Serbien och Montenegros och Turkiets utrikesministrar.

Utrikesministrarna såg den instabila situationen på västra Balkan som ett hot mot unionen. Även om de informella ministermötena inte vanligtvis antar slutsatser avvek man nu från denna linje. Utrikesministrarna utarbetade ett gemensamt pressmeddelande om västra Balkan, enligt vilket de nuvarande medlemsländerna har som mål att länderna på västra Balkan skall bli medlemmar i unionen.

Varifrån kommer namnet Gymnich?

EU:s informella utrikesministermöten har hållits sedan år 1974 då ministrarna sammanträdde i Tyskland i slottet Gymnich. Mötet uppkallades efter detta slott.

Informella ministermöten ger möjlighet till fritt tankeutbyte

EU-ländernas informella utrikesministermöte (Gymnich) hålls halvårsvis, det vill säga en gång per ordförandeskap. Avsikten med mötena är att erbjuda en möjlighet till fritt tankeutbyte mellan EU-ländernas ministrar. Därför har antalet medarbetare begränsats till ett minimum. Mötena har inga officiella dokument och antar inga slutsatser.

De informella ministermötena arrangeras vanligtvis i det aktuella ordförandelandet. Under Finlands EU-ordförandeskap ordnas informella ministermöten på olika håll i landet.

Gymnich i Villmanstrand under Finlands ordförandeskap

Under Finlands ordförandeskap, som inleds den 1 juli 2006, hålls det informella utrikesministermötet i Villmanstrand den 1-2 september 2006. Mötesplatserna är stadshuset och fästningen i Villmanstrand. Förutom de 180 mötesdeltagarna förväntas cirka 300 utländska journalister besöka staden. Medierna är särskilt intresserade av den ryska gränsen. Närheten till gränsen mellan EU och Ryssland var en av motiveringarna till valet av mötesplats.

Ytterligare information

Salzburg EU/Western Balkans Joint Press Statement (utrikesministrarnas gemensamma pressmeddelande)

ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/declarations/88760.pdf

EU:s utrikesministrar: Unionens förmåga att ta in nya medlemmar ska ses över (FNB)

formin.finland.fi/netcomm/news/ShowArticle.asp?intNWSAID=48854&intSubArtID=20344&intIGID=2&LAN=FI&contlan=&Thread=&intThreadPosition=0&intShowBack=0&intOrgNews=0

Utrikesminister Tuomioja deltar i EU:s informella utrikesministermöte

formin.finland.fi/netcomm/news/ShowArticle.asp?intNWSAID=48715&intSubArtID=20307&intIGID=2&LAN=FI&contlan=&Thread=&intThreadPosition=0&intShowBack=0&intOrgNews=0

Om Finlands EU-ordförandeskap (Europainformationens webplats)

Möten under Finlands ordförandeskap (på engelska)

Finlands EU-ordförandeskap 2006 (Statsrådets nättjänst)