Nyheter 6.4.2006

Europeiska rådet fokuserade på EU:s energipolitik

Medlemsländerna diskuterade energifrågor ingående och beslutade hur energifrågor i fortsättningen skall behandlas. Unionen antog också särskilda åtgärder för att genomföra Lissabonstrategin.

Vid sidan om debatten kring energifrågorna firade Europeiska rådet kommissionsordföranden José Barrosos födelsedag med en tårta. Foto: Sekretariatet för Österrikes ordförandeskap.

Vårens Europeiska råd diskuterade energifrågor ingående. På agendan stod bland annat utvecklingen av den inre marknaden för energi, främjande av energieffektivitet, förnybara energikällor och trygg energiförsörjning. Europeiska kommissionen och den höge representanten Javier Solana ombads bereda en strategi för de externa energiförbindelserna. Mötet beslutade också hur energifrågor i fortsättningen skall behandlas i Europeiska rådet. Kommissionen kommer regelbundet att utarbeta en strategisk energiöversyn för unionen. Den första föreläggs Europeiska rådet våren 2007. Man kommer att återkomma till energifrågorna under Finlands ordförandeskap.

Medlemsländerna behandlade för första gången genomförandet av Lissabonstrategin, som förnyades våren 2005. För att stärka konkurrenskraften kom unionen överens om ytterligare åtgärder inom tre sektorer. EU strävar efter att stärka innovationspolitiken och kompetensen, förbättra förutsättningarna framför allt för små och medelstora företag samt främja i synnerhet de ungas sysselsättningsmöjligheter. Europeiska rådet kom också överens om att fortsätta förhandlingarna om tjänstedirektivet.

Statsminister Vanhanen och finansminister Eero Heinäluoma diskuterar med ordförandelandet Österrikes utrikesminister Ursula Plassnik i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd.

Europeiska rådet bekräftade sitt sysselsättningsmål att skapa två miljoner nya arbetsplatser per år. Rådet antog dessutom det förslag som statsminister Matti Vanhanen och stats- och regeringscheferna i fem andra EU-länder gjort om en europeisk pakt för jämställdhet.

Medlemsländerna antog ett uttalande om Vitryssland, i vilket man förutsätter att Vitryssland omedelbart befriar de personer som gripits då de utövat sina politiska rättigheter.

Under Finlands ordförandeskap kommer man att återkomma till energifrågorna, men också till innovationspolitiken, frågor som berör informationssamhället och till grundandet av en globaliseringsfond. Under Finlands period arrangeras dessutom ett extra socialt trepartstoppmöte.

Europeiska unionen; aktuellt; statsrådets webbplats

Ordförandelandet Österrikes webbplats (på engelska)