Nyheter 11.5.2006

Finland förbereder sig för att ta över ordförandeskapet för EU

Finlands EU-ordförandeskap som inleds 1.7.2006 närmar sig. Vår EU-representation i Bryssel kommer att spela en central roll vid handhavandet av ordförandeskapet. Ambassadör Eikka Kosonen vid Finlands EU-representation berättar här om sina tankar inför ordförandeskapet.

EU-ordförandeskapet är en stor utmaning. För att vi med framgång skall klara av det krävs alla medverkandes insatser både i Finland och i Bryssel, konstaterar Eikka Kosonen. Foto: Europainformationen.

Förberedelserna för Finlands andra EU-ordförandeskap inleddes redan för flera år sedan. Takten har intensifierats såväl i fråga om de praktiska arrangemangen som i sakfrågorna ju närmare ordförandeskapet har kommit. Tidigare erfarenheter har visat att den brådaste tiden är ett halvt år före dagen D.

Finlands EU-representation har en central roll i handhavandet av ordförandeskapet, eftersom ordförandeskapet till stor del är koncentrerat till Bryssel. Cirka 200 olika arbetsgrupper och kommittéer som bereder EU:s beslutsfattande sammanträder i Bryssel, och likaså ministerråden i sina olika sammansättningar. Många tjänstemän vid EU-representationen leder under ordförandeskapet olika arbetsgrupper och kommittéer. De förbereder också dagordningarna och dokumenten för mötena tillsammans med rådets sekretariat och kommissionen. Kontakten mellan institutionerna, ordförandelandet och de övriga medlemsländerna i Bryssel är också synnerligen intensiv.

Hela Finlands statsförvaltning är företrädd vid EU-representationen, som därmed skiljer sig från Finlands övriga beskickningar. Under normala förhållanden uppgår personalen vid representationen till totalt cirka 100 personer, men under ordförandeskapet är personalen större – ungefär 160 personer. I och med personalökningen har man också behövt större lokaler och i dag verkar representationen i tre byggnader i närheten av varandra.

Många kommer fortfarande ihåg vårt första ordförandeskap 1999, som ännu anses vara ett av de bäst skötta ordförandeskapen. Men man kan inte vila på lagrarna – ett nytt ordförandeskap medför nya krav. Globaliseringen med de utmaningar och möjligheter den medför, står nu också på unionens dagordning. Att Europeiska unionen fått tio nya medlemmar har inneburit stora förändringar i EU:s arbetsmetoder och verksamhetsbetingelser. Att nå kompromisser i en union med 25 länder är mer arbetskrävande än tidigare och förutsätter aktivare nätverksbildning och påverkan på förhand. Ärendenas mångfald har också ökat till följd av de ändringar som gjorts i grundfördragen. De rättsliga och inrikes frågorna är ett tydligt exempel på detta, liksom de yttre förbindelserna. På sistone har också energifrågorna fått en framträdande roll. Ordföranden har en central och mer krävande uppgift än tidigare för att sammanjämka olika åsikter.

Finland är EU-ordförande 1.7–31.12.2006. Finlands nästa ordförandeskap infaller 2020. Foto: Europeiska kommissionen.

En stor del av frågorna under ordförandeskapet ärvs av de föregående ordförandeländerna. Vårt mål är att med heder sköta dessa frågor och att dessutom speciellt prioritera vissa frågor under vårt ordförandeskap. En utmaning är att förbättra unionens konkurrenskraft och sysselsättning. Detta mål anknyter till den s.k. Lissabonstrategin, vars centrala element är bl.a. en förstärkning av EU:s inre marknad och satsningar på forskning, utveckling och utbildning.

Vi strävar även efter en bättre lagstiftning, som i synnerhet skulle betjäna den vanliga konsumenten och näringslivet. För att nå detta mål behövs en enklare lagstiftning, att slopa allt onödigt och förnya eller eliminera det som är föråldrat. Vi finländare är pragmatiska och därför satsar vi på att verkställa fattade beslut.

Beträffande de konstitutionella fördraget fattades efter folkomröstningarna i Frankrike och Holland sommaren 2005 ett beslut om en s.k. betänketid, under vilken man skall fundera över såväl konstitutionens som hela EU:s framtid. Debatten kommer att fortsätta intensivt också under Finlands ordförandeskap. Den röda tråden i de yttre förbindelserna kommer att vara en utveckling av unionens yttre verksamhet och en förstärkning av den internationella rollen. EU:s tyngd i den internationella politiken måste motsvara dess storlek. I den utvidgade unionen fästs också mer vikt än tidigare vid den inre säkerheten.

EU-ordförandeskapet är en krävande utmaning och de frågor som ovan nämnts är endast en liten del av alla aktuella frågor. För att vi med framgång skall klara av ordförandeskapet krävs alla medverkandes insatser både i Finland och i Bryssel. Finland bildar ett enhetligt ordförandeskapsteam för att handha ordförandeskapet och utvärdera detta.

Eikka Kosonen

Ambassadör, ständig representant, Finlands EU-representation, Bryssel

Möten under Finlands ordförandeskapsperiod

Finlands EU-ordförandeskap, agendan för 2006 och sektorvisa prioriteringar

Rådet verksamhetsprogram för 2006

Finlands EU-ordförandeskap 2006, statsrådets nättjänst