Nyheter 30.5.2006

I Lahtis pågår förberedelserna för toppmötet och tjänstemannamötena

I Lahtis arrangeras under Finlands ordförandeskap två tjänstemannamöten samt ett inofficiellt möte för EU-ländernas stats- och regeringschefer. Toppmötet hålls fredagen den 20 oktober i Sibeliushuset. I samband med mötet ordnas ett extra trepartstoppmöte på det sociala området, i vilket deltar förutom Finland också de två följande ordförandeländerna, dvs. Tyskland och Portugal samt arbetsmarknadsorganisationer på europeisk nivå.

Den gamla fabriksmiljön kring Sibeliushuset badade i solljus fredagen den 12.5, när bekräftelsen på platsen för EU:s inofficiella möte för stats- och regeringscheferna kom.

Spänning i luften i Sibeliushuset

Hamnen i Lahtis och Sibeliushuset badar i solljus fredagen den 12 maj på förmiddagen när Sibeliushusets kongresschef Anu Kärkkäinen i sin mobiltelefon får det textmeddelande man väntat på, och det läses noggrant med spända ansiktsuttryck. Det är bekräftat att toppmötet för de europeiska stats- och regeringscheferna hålls i Lahtis och Sibeliushuset – nu behövs inte längre några spekulationer. Blickarna riktas förväntningsfullt mot hösten. I staden gläder man sig och gör sig redo att ta emot de prominenta gästerna.

En fredag i oktober kommer stats- och regeringschefer från Europeiska unionens medlemsländer att på ungefär en timme susa fram i sina bilar från Helsingfors-Vanda flygplats till endagsmötet i Lahtis vid sjön Vesijärvi.

Dessutom kommer olika medarbetarstaber samt medier att anlända till orten för flera dagar, uppskattningsvis över tusen personer.

Anu Kärkkäinen berättar att staden med radiomasterna tack vare vintersporten har erfarenhet av bl.a. internationella medier. Lahtis med närområden har kapacitet att inkvartera gästerna. Visserligen finns inget förstklassigt hotell alldeles i närheten av Sibeliushuset, vilket skulle behövas året runt. Denna fråga har tidvis diskuterats rätt häftigt på orten.

– Ett mötesarrangemang är alltid summan av många faktorer och omständigheter. Vi tillhandahåller ramarna, dvs. platsen för mötet. Sibeliushuset har en yrkeskunnig personal, som alltid uppfyller arrangörernas önskemål. Vi har en samlad erfarenhet av tusentals evenemang i Sibeliushuset. Polisen och säkerhetsmyndigheterna tar å sin sida hand om säkerhetsarrangemangen, säger Kärkkäinen.

Som det ser ut idag finns på mötesagenda i Lahtis ärenden med anknytning till konkurrenskraften, såsom innovationspolitiken och energisektorn. Vid det inofficiella mötet kan ledarna för EU-länderna föra fria och förtroliga diskussioner, som kommer att ligga till grund för framtida beslut. Förebild för det informella mötet är mötet på Hampton Court i Storbritannien i höstas, under det brittiska ordförandeskapet.

Lahtis står i höst redo att ta emot prominenta gäster. Mötesplats är Sibeliushuset vid sjön Vesijärvi.

Överdirektörerna för räddningstjänsten och generaldirektörerna för sysselsättningsfrågor möts också i Lahtis

Hösten är för Sibeliushuset alltid mångfacetterad och mångsidig, nu ger tjänstemannamötena huset extra färg. I september (28–29.9) sammanträder överdirektörerna för räddningstjänsten och i december (4–5.12) i sin tur generaldirektörerna för sysselsättningssektorn. De här tjänstemannamötena pågår i två dagar, och i båda mötena deltar ca 100 tjänstemän. Förmodligen kommer också dessa möten att locka bland annat internationella medier till Lahtis.

Sakinnehållet på mötet för generaldirektörerna för sysselsättningen bereds vid arbetsministeriet, men sekretariatet för EU-ordförandeskapet är beställare av mötet. Kärkkäinen berättar att den gamla fabriksmiljön lämpar sig väl för generaldirektörerna för sysselsättningsfrågor, eftersom byggnaden fortfarande ger sysselsättning, om än på ett annat sätt än förr.

Mötet för överdirektörerna för räddningstjänsten tar i sin tur inrikesministeriet hand om. På ministeriet berättar man att mötet för överdirektörerna för räddningstjänsten är ett tjänstemannamöte, i vilket olika länders högsta chefer från ministerier eller centrala ämbetsverk deltar. Förutom överdirektörerna deltar vanligtvis ett par tjänstemän från varje land. Bland deltagarna finns också tjänstemän från EU-institutioner. Deltagarna kommer från 32 länder: EU-länderna, EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein samt ansökarländerna Rumänien, Bulgaren, Kroatien och Turkiet.

Mötesagendan uppgörs av kommissionen och om innehållet finns ännu inte i detta skede några exakta uppgifter.

– Vanligtvis har temana haft anknytning till utvecklingen av aktuella räddningstjänstärenden i frågor som berör EU, exempelvis effektivering av den räddningstjänsthjälp som ges av EU och förstärkning av det praktiska samarbetet mellan medlemsländerna, berättar konsultativa tjänstemannen Kirsi Rajaniemi vid inrikesministeriets räddningsavdelning.

Mötet arrangeras två gånger per år, dvs. varje ordförandeland arrangerar ett möte under sitt ordförandeskap. – Mötet hålls under Sibeliusveckorna, varför en konsert i Sibeliushuset självfallet hör till kringevenemangen. På kvällssamkvämet får gästerna stifta bekantskap med mattraditioner från Päijänne-Tavastland. I programmet ingår vidare en kvällsmottagning på stadshuset, säger Kirsi Rajaniemi.

Kongresschef Anu Kärkkäinen berättar att mötesarrangemang alltid är en summa av många faktorer och omständigheter. Själv har hon sedan år 1990 arbetat med många nationella och internationella evenemang.

Vi är nöjda med antalet möten

Förutom tjänstemannamötena och toppmötet skall relationerna mellan Ryssland och EU diskuteras i november (17–18.11), då Sibeliushuset förbereder sig på att ta emot 250–400 kongressgäster till Samfundet Finland-Rysslands kongress.

– I det stora hela är vi nöjda med antalet möten under ordförandeskapet. Det inofficiella mötet för stats- och regeringscheferna är ett historiskt tillfälle för Lahtis. Även för övrigt kommer året att bli ett bra kongressår, berättar Anu Kärkkäinen, som har stenhård erfarenhet av mötesarrangemang. Hon har sedan år 1990 varit anställd på olika kongressföretag och har arbetat med många olika nationella och internationella evenemang.

Text och foto: regioninformatör Helena Kiiskinen, Europainformationen i Päijänne-Tavastland.