Nyheter 12.7.2006

Finland tog över EU-ordförandeskapet

Finlands ett halvt år långa EU-ordförandeskap inleddes lördagen den 1 juli. Ordförandeskapets övergång från Österrike till Finland firades på Bryssels centrala torg Grand Place där det finländska bandet Apocalyptica spelade inför flera tusen människor.

Ordförandeskapets uttryck syns i flaggorna på Senatstorget i Helsingfors. Foto: Europainformationen

Finlands mål är en mer effektiv och öppen union

Under detta halvår är Finland ordförande för ministerrådets drygt 3 000 möten i Bryssel och cirka 130 möten i Finland. Till de största mötena hör det inofficiella mötet för stats- och regeringschefer som hålls i Lahtis den 20 oktober, Europeiska rådet i Bryssel i december samt Asem-toppmötet mellan länderna i Asien och Europa i Helsingfors i september.

Ett särskilt prioritetsområde för Finland under sitt ordförandeskap är ett öppet och effektivt tillvägagångssätt. Den ökade öppenheten i unionens verksamhet märks i synnerhet på att medborgarna numera kan följa rådets sessioner via Internet. Ett av Finlands mål är också att göra unionens lagstiftning bättre. Här ingår både konsekvensbedömning och större tydlighet när det gäller EU:s regelverk.

Finlands EU-ambassadör Eikka Kosonen och utrikesminister Erkki Tuomioja presenterade Finlands mål för ordförandeskapet i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Fyra prioritetsområden betonas under ordförandeskapet

Finland har fyra prioritetsområden för sitt ordförandeskap: unionens framtid, konkurrenskraft, yttre förbindelser samt rättsliga och inrikes frågor. Av dessa inbegriper unionens framtid både det konstitutionella fördragets framtid och utvidgningen.

Finland kommer att avsluta den passiva period av eftertanke i fråga om det konstitutionella fördraget och inleda diskussioner med medlemsstaterna och institutionerna om fördragets framtid. Målet angående utvidgningen är att nå ett nytt samförstånd om den. När det gäller enskilda länder är tidtabellen för Bulgariens och Rumäniens anslutning, Turkiets och Kroatiens medlemskapsförhandlingar och hela situationen på västra Balkan centrala frågor.

En av de viktigaste uppgifterna under Finlands ordförandeskap är att förbättra unionens konkurrenskraft. Här prioriteras särskilt främjandet av innovations- och energipolitiken. När det gäller de yttre förbindelserna är målet att stärka EU:s internationella roll och förbättra konsekvensen inom verksamheten. Särskild vikt läggs vid relationerna till Ryssland och den nordliga dimensionen i anknytning till detta. Andra prioritetsområden i fråga om de yttre förbindelserna är de transatlantiska förbindelserna och Asien.

I fråga om rättsliga och inrikes frågor har Finland för avsikt att utreda vilka möjligheter det finns att effektivisera beslutsfattandet inom det juridiska och polisiära samarbetet. Med detta vill man framför allt leva upp till medborgarnas förväntningar på åtgärder från unionen när det gäller kampen mot internationell brottslighet, människohandel och terrorism.