Nyheter 20.7.2006

Borgå värd för två möten under Finlands EU-ordförandeskap

Östra Nyland är värd för två möten under Finlands EU-ordförandeskap. I juli sammanträder kulturkommittén i Borgå för att förbereda kulturministermötet. I oktober får Borgå besök av CCA-kommittén, vars uppgift är att främja genomförandet av Sevesodirektivet och förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser samt utveckla forskningen inom sektorn.

Mötesdeltagarna besöker Gamla stan i Borgå. Bild: Hanna Õunap.

Kulturkommittén sammanträder i juli

Östra Nyland är värd för två tjänstemannamöten. På grund av goda erfarenheter från det förra ordförandeskapet 1999 valdes Haiko gård till mötesplats också denna gång. Först i tur står kulturkommittén vid Europeiska unionens råd (Cultural Affairs Committee, CAC), som samlas till informellt möte den 21-22 juli.

Mötet i juli förbereder kulturministrarnas möte. Medlemmarna i kulturkommittén är ledande tjänstemän inom kultursektorn från unionens 25 medlemsländer samt Rumänien och Bulgarien. Också Europeiska kommissionen och rådets sekretariat är representerade i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen håller alla sina formella möten i Bryssel. EU-ordförandeländerna har därtill för vana att ordna ett informellt möte där arbetsgruppen diskuterar frågor på rådets agenda och bekantar sig med ordförandelandets kultur. Mötesdeltagarnas kulturella program är koncentrerat till fredagen den 21 juli. Eftersom mötet är slutet för allmänheten och medier är det möjligt att Borgåborna inte lägger märke till mötet över huvud taget.

För mötesarrangemangen står undervisningsministeriet. Mötet väntas locka cirka 70 deltagare till Borgå. Med tolkar och övriga anställda stiger deltagarantalet ytterligare med cirka tjugo.

Haiko gård står värd för två möten under Finlands ordförandeskap. Bild: Hanna Õunap.

Mötet i höst förebygger allvarliga olyckshändelser

I höst är Borgå värd för ett möte som behandlar Sevesodirektivet. Europeiska unionens behöriga myndigheter i fråga om Sevesodirektivet samlas till så kallat CCA-möte på Haiko gård den 4-6 oktober 2006.

CCA-kommittén (Committee of Competent Authorities) är Europeiska kommissionens organ för att främja genomförandet av Sevesodirektivet och förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser samt utveckla forskningen inom sektorn. EU:s direktiv från 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser, det så kallade Sevesodirektivet, innehåller bestämmelser om hantering och lagring av farliga ämnen inom industrin. Farliga kemikalier är brand- och explosionsfarliga kemikalier såsom sprängämnen, gasol, väte och bensin samt hälso- och miljöfarliga ämnen såsom ammoniak, klor och svaveldioxid.

CCA-kommittén består av behöriga myndigheter från unionens medlemsländer och dess ordförande är en representant för Europeiska kommissionen. Kommitténs möten behandlar genomförandet av direktivet och den myndighetskontroll den förutsätter i de europeiska länderna samt diskuterar hur bestämmelser och förfaranden skall utvecklas.

CCA-kommittén sammanträder två gånger om året i ordförandelandet. För mötesarrangemangen i Finland står Säkerhetsteknikcentralen, som räknar med cirka hundra deltagare från EU:s medlemsländer och kommissionen vid mötet i Borgå. Utöver de officiella ärendena har mötesdeltagarna också annat på programmet. Under den första dagen tar gästerna en promenad i Gamla stan i Borgå och besöker stadshuset. Under den sista mötesdagen besöker de Neste Oils produktionsanläggningar i Sköldvik.

Text: Regioninformatören i Östra Nyland Hanna Õunap