Nyheter 4.8.2006

Vattenkvaliteten vid Finlands badstränder uppfyller EU:s krav

Nästan alla Finlands badstränder uppfyllde Europeiska unionens krav på badvattenkvalitet förra året. Badvattensrapporten för år 2005 som kommissionen publicerade i början av juni visar att vattenkvaliteten vid badstränderna är god förutom i Finland också i Europeiska unionen i sin helhet. Det renaste badvattnet finns i Grekland.

Enligt rapporten för år 2005 räckte badsäsongen i Finland från den 1 juni till den 15 augusti. I bilden Sandudds badstrand i Helsingfors. Foto: Helsingfors stad/Paul Williams

Enligt rapporten var kvaliteten på badvattnet vid Finlands kuster i stort sett god under förra sommarens badsäsong. När det gäller sjöar och vattendrag i inlandet var kommissionens badvattensrapport inte lika positiv: vattenkvaliteten hade försämrats något. I jämförelse med de förra badsäsongerna hade andelen badstränder som överskred minimigränsvärdena minskat lite och andelen badstränder som uppfyllde de högre värdena blivit 2,5 procent mindre. Oavsett denna dystra trend uppfyller 98,2 procent av våra sjöar och vattendrag i inlandet fortfarande minimigränsvärdena och 72,9 procent till och med de strängare värdena. På hela unionens nivå uppfyllde 85,6 procent av inlandets badstränder minimigränsvärdena.

Kommissionens badvattensrapport baseras på ett direktiv vars syfte är att förebygga föroreningar av badvatten och att tillhandahålla information till de europeiska medborgarna om badvattnets kvalitet. Direktivet förpliktar medlemsländerna att undersöka de stora allmänna badstränderna ─ i Finland är antalet besökare vid dessa så kallade EU-badstränder över hundra per dag ─ och att årligen rapportera om badvattnets kvalitet och badsäsongens längd till kommissionen.

Fast vattenkvaliteten i Finland är god, har kommissionen varnat Finland med anledning av att flera stränder utan motivering har strukits från förteckningen över de undersökta stränderna under åren 1996-2004. Enligt Europeiska gemenskapernas domstols beslut får man inte stryka badstränderna från förteckningen utan en god motivering, och strykningen av badstränderna får inte vara en motreaktion till badvattnets förorening. Finlands myndigheter måste därmed antingen återföra stränderna till förteckningen eller motivera tillfredsställande varför stränderna har blivit strykna från förteckningen.

Sammanfattning av badvattensrapporten

Rapporter landsvis på engelska