Nyheter 13.10.2006

År 2007 är Europeiska året för lika möjligheter för alla

Nästa år är Europeiska temaåret för lika möjligheter för alla. ”Förberedelserna för det kommande temaåret är i full gång. Nu är rätt tid för föreningar och organisationer att komma med”, säger specialplanerare Sinikka Keskinen på arbetsministeriet.

Målet för EU:s temaår är ett rättvisare samhälle. Foto: Europeiska kommissionen

Temaårets mål är ett rättvisare samhälle

EU:s tema för 2007 är lika möjligheter för alla oavsett kön, etniskt ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. I EU:s budget har 7,65 miljoner euro reserverats för genomförandet av temaåret, varav Finland får 150 600 euro. En lika stor nationell finansiering har utlovats för genomförandet av temaåret.

Temaårets mål är ett rättvisare samhälle utgående från fyra nyckelteman: rättigheter, representation, erkännande och respekt.

Rättigheter

Genom temaåret vill man göra medborgarna medvetna om de rättigheter och skyldigheter de har enligt EU-lagstiftningen. Alla människor har rätt till likabehandling.

Representation

Att alla behandlas på samma sätt är inte nödvändigtvis detsamma som att ge alla lika möjligheter. Vissa grupper i samhället kan möta en så bred och strukturell diskriminering att det behövs särskilda åtgärder för att korrigera detta. Under temaåret strävar man efter att stärka representationen och deltagandet för människor och grupper som löper risk för diskriminering på alla nivåer och inom alla sektorer i samhället. Politiken för lika möjligheter innebär att alla kan delta fullt ut och ges lika möjligheter.

Erkännande

Europas mångfald är en källa till socioekonomisk vitalitet. Genom att betona denna tanke vill man i Europa öka den ömsesidiga respekten och samhörigheten mellan individer och befolkningsgrupper..

Respekt

Fördomar, stereotypa uppfattningar och våld är stora hinder för att genomföra lika möjligheter för alla. Under temaåret försöker man påverka dessa problem genom att främja dialogen och samarbetet mellan olika befolkningsgrupper i arbetet mot diskriminering och för att främja likabehandling.

Nexhat Beqiri, som arbetat med likabehandlingsfrågor, och specialplanerare Sinikka Keskinen anser att temaåret bland annat kan bidra till att avskaffa stereotypa uppfattningar om minoriteter. Foto: Europainformationen

Man efterlyser idéer av organisationer för projekt under temaåret

Syftet med temaåret är att känna igen och observera olika orsaker till diskriminering, och att i större omfattning lyfta fram accepterande av mångfald och den betydelse som lika möjligheter har för samhället. Därför kommer inte temaåret i Finland att i praktiken byggas upp av en mängd separata projekt som fokuserar på enskilda diskrimineringsgrunder eller målgrupper.

I stället inriktas temaårets hela finansiering på några större projekt – inom konst, motion, arbetslivet samt den statliga sektorn och myndighetsverksamheten – samt på en kampanj som YLE sannolikt samordnar. Inom dessa delområden ryms också mindre enskilda projekt. Organisationer och föreningar är välkomna att presentera idéer till projekt fram till mitten av oktober.

I Finland samordnar arbetsministeriet temaårsarrangemangen.

Mer information om temaåret: Sinikka Keskinen, konsultativ tjänsteman vid arbetsministeriet

Tfn 050 3960 146

sinikka.keskinen@mol.fi

Temaårets webbplats: Equality2007

Likabehandling