Nyheter 15.12.2006

Schengenområdet utvidgas förmodligen om drygt ett år

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor fattade tisdagen den 5 december i Bryssel under ledning av inrikesminister Kari Rajamäki beslut om tidtabellen för en utvidgning av Schengenområdet. Om de nya Schengenländerna uppfyller alla villkor för utvidgningen, kommer kontrollerna vid de inre gränserna att avskaffas mellan de gamla och nya länderna vid land- och sjögränser om drygt ett år 31.12.2007 och på flygplatser senast från och med 29.3.2008.

Foto: Europeiska kommissionen

Utvidgningen skulle avskaffa gränskontrollerna bl.a. vid Tysklands alla landgränser, eftersom Tyskland efter det skulle finnas inom Schengenområdet.

När de tio nya medlemsländerna anslöt sig till Europeiska unionen 1.5.2004, anslöt de sig fullt ut till unionen. Detta innebar dock inte att de automatiskt skulle ha anslutit sig till Schengenområdet, utan passkontrollerna mellan dessa länder och Schengenländerna kvarstod.

Schengenområdets utvidgning berör Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien och Malta. Av de stater som avslöt sig till EU i maj 2004 är det endast det delade Cypern som inte deltar i utvidgningen, eftersom Cypern vill upprätthålla gränsbevakningspunkter, och inte heller Rumänien och Bulgarien som ansluter sig 1.1.2007. Utvidgningen berör inte Storbritannien och Irland, gamla EU-länder som inte hör till Schengen. Å andra sidan hör redan Norge och Island, som inte är med i EU, till Schengen där det i nuläget ingår 15 stater. I samband med utvidgningen har även frågan om Schweiz’ inträde tagits upp, men ännu efter mötet tvekade Schweiz beträffande tidtabellen. Schweizarna var för en anslutning till Schengen i en folkomröstning 2005.

Informationssystemen spelar en nyckelroll

– Avskaffande av de inre gränskontrollerna har stora konsekvenser för våra medborgares säkerhet. Därför måste vi se till att vi har tillgång till ett säkert Schengens informationssystem och att de nya medlemsländerna har beredskap att uppfylla samtliga krav i Schengenregelverket, konstaterade minister Rajamäki vid rådsmötet.

Schengens funktionsduglighet bygger på ett heltäckande och pålitligt informationssystem. I Schengens nuvarande informationssystem (SIS = Schengen Information System) ersätts den föråldrade SIS 1+-versionen med projektet SIS II, som emellertid visat sig vara mycket svårt rättsligt, politiskt och tekniskt. Portugal föreslog en tillfällig lösning till informationssystem som fick namnet ”SISone4all”, där SIS1+ utvidgas till nya medlemsstater, och med vilken utvidgningen kunde påskyndas med åtminstone ett år.

Ursprungligen planerades utvidgningen till oktober 2007. De nya medlemsländerna började redan befara att dröjsmålet hade politiska motiv. Exempelvis Österrike hade före mötet kritiserat Slovakiens gränssäkerhet. Lösningen SISone4all måste bli klar senast i mitten av oktober 2007. Samtidigt kan utvecklande av den innebära att färdigställandet av SIS II fördröjs, vilket förmodligen sker tidigast 2008. Rådet betonade att frågan om att få SIS II färdig i alla fall kvarstår som det primära målet.

I praktiken kan tidtabellen variera från land till land

– Finland, Tyskland och Portugal (ordförandeländerna 2006–2007) har tillsammans förberett en tidtabell, enligt vilken det definitiva beslutet om att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna skulle kunna fattas senast i slutet av 2007. Enligt vår uppfattning är tidtabellen realistisk och genomförbar, fastslog Rajamäki.

Utvidgningen av Schengen kommer an på två villkor: Schengens informationssystem måste fungera i de nya medlemsstaterna, och de nya medlemsstaterna måste kunna garantera säkerheten vid sina yttre gränser. Eftersom länderna möjligen når upp till dessa krav i olika takt, kan tidpunkten för deras Schengenanslutning variera. I täten för utvecklingen står troligen också denna gång Slovenien, den enda medlemsstat som går över till euro 1.1.2007.

För kostnaderna i samband med utvidgningen av Schengensystemet svarar endast Schengenmedlemmarna.

Beslut fattade av rådet för rättsliga och inrikes frågor 4–5.12.2006 (på engelska)