Nyheter 16.1.2007

Europaparlamentet godkände EU:s kemikalieförordning

Ett av de största lagstiftningsprojekten i EU:s historia slutfördes den 13 december då Europaparlamentet vid sin session godkände EU:s kemikalieförordning. Förordningen skall effektivera testningen och övervakningen av farliga ämnen. Samtidigt säkerställdes inrättandet av EU:s kemikaliemyndighet i Helsingfors.

EU:s kemikalieförordning REACH träder i kraft i juni 2007. Foto: Europaparlamentet

EU:s kemikalieförordning eller REACH gäller ca 30 000 kemikalier som används i Europa. Förordningens syfte är att förbättra skyddet av människornas hälsa och miljön. Förordningen ålägger industrin att undersöka och till ett gemensamt register skicka information om ämnenas egenskaper, i det fall att ämnena tillverkas i EU eller införs till EU i en mängd på minst tusen kilo per år. Registren kommer att ge medborgarna och företagen allt bättre information om ämnena och deras egenskaper. Riskhanteringen förbättras också eftersom industrin skall ge anvisningar om en trygg användning av kemikalierna.

Det beslut som nu har fattats bereddes under Finlands ordförandeskap utifrån rådets gemensamma ståndpunkt i flera trepartsförhandlingar som förts mellan representanter för ordförandelandet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Medlemsländerna skall ännu stadfästa lagen, men det är en ren formalitet.

En av de svåraste frågorna under förhandlingarna som pågick i tre år var företagens så kallade ersättningsplikt, enligt vilken de farligaste kemikalierna skall bytas ut mot ett säkrare ämne, om ett sådant finns. Förpliktelsen intogs slutligen i förordningen, men kemikalier som stör människornas hormonaktivitet togs till exempel inte med.

Kemikalieförordningen träder i kraft 1 juni 2007, då också den europeiska kemikaliemyndigheten som grundas i Helsingfors inleder sin verksamhet. Kemikaliemyndigheten kommer som det nu ser ut att ha 400–500 anställda. Kemikaliemyndigheten svarar till stor del för de praktiska arrangemangen i fråga om verkställandet av förordningen.

REACH förordningen