Nyheter 22.1.2007

Finland är EU:s ordförande under andra hälften av 2006

Finland är EU:s ordförandeland från början av juli till slutet av december 2006.

EU-ordförandeskapets visuella uttryck och logotyp har tagits fram av Timo Kuoppala som är grafisk formgivare på reklambyrå Recommended Finland Oy.

Varje medlemsstat i EU fungerar i tur och ordning under sex månader som ordförande för Europeiska unionens råd i en på förhand bestämd ordningsföljd. Finland fungerar som EU:s ordförande från början av juli till slutet av december år 2006. Finland ledde EU för första gången 1999. Nästa gång är Finland EU:s ordförande år 2020.

EU:s ordförandeländer 1995–2020

Europainformationens ordförandeskapssidor, www.eurooppa-tiedotus.fi/eu2006

Finlands EU-ordförandeskap 2006, Europainformationen (122b/2006)

EU:s ordförandeland bereder, samordnar och representerar

I praktiken betyder ordförandeskapet att en finländsk minister eller tjänsteman bereder och leder EU:s sammanträden. Det största antalet möten är tjänstemannamöten, där man till exempel bereder kommande lagstiftning som ministrarna skall besluta om.

Stora EU-möten är det råd som består av EU-ländernas ministrar från olika sektorer som fattar beslut om EU-lagstiftningen samt Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats- och regeringschefer.

Vidare företräder ordföranden rådet gentemot andra EU-institutioner och hela EU i dess yttre förbindelser.

I praktiken gör ordföranden följande:

1. Organiserar och administrerar

– möten (officiella och inofficiella),

– gör upp agendor och tidtabeller,

– är ordförande på mötena.

2. Samordnar

eller sammanjämkar medlemsländernas och EU-institutionernas ståndpunkter (bl.a. parlamentet, kommissionen och domstolarna) i beslutsprocessen .

3. Företräder

EU i politiska diskussioner mellan EU och utomstående s.k. tredje länder eller grupper av länder samt internationella organisationer.

Agendan för Finlands ordförandeskap har tagit form

Agendan för Finlands ordförandeskap styrs av rådets treåriga strategiprogram för 2004–2006. Finland och Österrike utformar i ett nära samarbete ett gemensamt arbetsprogram för 2006, där de viktigaste prioriteringarna stakas ut för arbetet under ordförandeperioderna.

Den slutliga agendan för Finlands ordförandeskap är delvis beroende av hur långt arbetet framskrider under Österrikes ordförandeskap. De slutliga prioriteringarna kan fastställas strax innan det finländska ordförandeskapet inleds.

EU-ministerutskottet godkände den 24 maj 2006 en preciserad agenda för Finlands EU-ordförandeskap. Agendan innehåller ståndpunkter i fråga om centrala lagstiftningsprojekt inom olika politiska sektorer och andra prioriteringar.

Under sitt EU-ordförandeskap koncentrerar sig Finland på centrala aktuella utmaningar, till exempel globaliseringen, förbättrandet av konkurrenskraften, den åldrande befolkningen, klimatförändringen och säkerheten i Europa. Dessutom främjar Finland en större öppenhet i unionens verksamhet, ett effektivare beslutsfattande och en bättre kvalitet på unionens lagstiftning. När det gäller det konstitutionella fördraget är Finlands utgångspunkt att processen bör hållas igång.

Rådets verksamhetsprogram för 2006 från de österrikiska och finländska ordförandeskapen.

Förberedelserna i Finland inför ordförandeskapet

I Finland är det statsrådets kansli som samordnar och förbereder ordförandeskapet. Statsrådets EU-sekretariat svarar för sakinnehållet för EU-ordförandeperioden. För de tekniska mötesarrangemangen svarar sekretariatet för EU-ordförandeskapet. Projektets ledningsgrupp för samman alla företrädare för de viktigaste instanserna för att koncentrerat och framgångsrikt ta hand om förberedelserna inför ordförandeskapet. I ledningsgruppen för EU-ordförandeskapet finns företrädare för statsrådets kansli, EU-sekretariatet, sekretariatet för EU-ordförandeskapet, EU-representationen, utrikesministeriets Europaavdelning och inrikesministeriets polisavdelning.

Finlands EU-ordförandeskap 2006/Statsrådets nättjänst
Statsrådets EU-sekretariat
Sekretariatet för EU-ordförandeskapet

Tusentals möten under Finlands ordförandeperiod

Under Finlands ordförandeskap hålls sammanlagt över 3 300 möten.

Merparten av dessa ordnas i Bryssel, det är frågan om officiella råd,

möten för kommittéer och arbetsgrupper samt två Europeiska råd dvs.

toppmöten på stats- och regeringschefsnivå och inofficiella möten på

ministernivå.

Finland arrangerar cirka 130 möten, däribland informella

ministermöten och möten mellan EU och tredjeländer. Det största mötet

är Asem6, ett toppmöte mellan EU och asiatiska länder, som även

omfattar en rad mindre möten. Dessutom arrangeras konferenser inom

olika branscher och evenemang vid sidan om dem, såsom olika

kulturevenemang. Utöver mötesdeltagarna förväntas cirka 4 000 utländska journalister besöka Finland.

Möten som hålls i Finland (på finska)
Möten under Finlands ordförandeskapsperiod (på engelska)
Vasa står värd för det finländska ordförandeskapets första tjänstemannamöte
EU-ordförandeskapet är mer än toppmöten
Även Joensuu står värd för ett tjänstemannamöte under Finlands EU-ordförandeskap
Finlands EU-ordförandeskap syns i Jyväskylä i juli och november
Borgå värd för två möten under Finlands EU-ordförandeskap
Tavastehus värd för möten redan i juni
Möten under ordförandeskapet koncentreras till huvudstadsområdet

Glogatan i Helsingfors smyckad med EU-flaggor. Foto: UM/Matti Tirri.

Sekretariatet för EU-ordförandeskapet svarar för mötesarrangemangen

För att arrangera de möten och andra evenemang som skall hållas i Finland har man inrättat ett sekretariat för EU-ordförandeskapet som arbetar i samarbete med de ministerier som står värd för mötena. Sekretariatet bistår även vid organiseringen av de möten och sammankomster som sker i Bryssel.

För det egentliga sakinnehållet svarar alltid det ministerium som står värd för respektive möte.

I praktiken ser sekretariatet för EU-ordförandeskapet till att ministrarna och tjänstemännen på varje mötesplats har tillgång till ändamålsenliga arbetslokaler och ramar för ett framgångsrikt möte. Arbetet går exempelvis ut på att hitta mötesplatser, planera och inreda arbetsutrymmen, ordna cateringtjänster och planera tolkningsarrangemang. Dessutom tar sekretariatet hand om mötesdeltagarnas inkvartering, transporter och ackreditering. Sekretariatet för EU-ordförandeskapet svarar också för presenter och andra inköp och för de supé- och kulturprogram som i regel hör till mötena.

Under ordförandeskapet skall gästerna också få bekanta sig med finländsk mat och matkultur. Huvudtemat är närheten till naturen. Menyn planeras enligt principerna för internationell design men tar hänsyn till den nationella mattraditionen, regionala råvaror och maträtter, säsongens råvaror och strävar framför allt efter att erbjuda smakupplevelser.

Arrangemangen för massmedierna går ut på att planera och bygga upp presscenter, där mediernas medarbetare kan arbeta och där presskonferenser kan hållas. En av de största helheterna är att skaffa teleförbindelser och datateknik och att planera kongressområdets informationssystem. Förutom att ordna arbetslokaler sköter sekretariatet för EU-ordförandeskapet också om ackrediteringen och inkvarteringen av mediernas representanter, liksom servering och transporter.

Sekretariatet för EU-ordförandeskapet producerar publikationer och kringmaterial med anknytning till ordförandeskapet som t.ex. handböcker eller konferensmappar. Vidare ansvarar sekretariatet för ordförandeperiodens visuella profil. Den officiella profilen för Finlands ordförandeperiod offentliggjorde den 31.5.2006.

Europainformationen svarar för informationen till medborgarna under ordförandeskapet. För ändamålet tar man våren 2006 fram en broschyr om ordförandeskapet och eventuellt annat material.

Suomalainen ruokakulttuuri tunnetuksi – ajatuksia kokousjärjestäjien ja ruokapalveluiden tarjoajien käyttöön” (endast på finska)
Kokousta vastuullisesti – Työkalu Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestelyihin (endast på finska)
Ennakkotietoa mediajärjestelyistä Suomen EU-puheenjohtajakaudella (på finska)
Sekretariatet för EU-ordförandeskapet

Information på nätet under ordförandeskapet

Webbplatsen för EU-ordförandeskapet öppnades 31.5.2006 på adressen www.eu2006.fi. På webbsidorna finns de färskaste nyheterna, en händelsekalender och material riktat till medierna. Webbsidorna riktar sig huvudsakligen till tjänstemän och medier, men också till medborgare som följer med EU-frågor. Sidorna som skrivs på engelska och franska byggdes upp och upprätthälls av en webbredaktion som arbetar under statsrådets kommunikationsenhet. Svensk- och finskspråkiga sidor, som riktar sig speciellt till medborgarna, kommer att placeras på Europainformationens webbplats.

Statsrådets kommunikationsenhet/webbredaktionen för EU-ordförandeskapsperioden

Finland som EU-ordförande 1999 och 2006

År 1999

– EU hade 15 medlemsstater.

– Europeiska rådet dvs. toppmötena för stats- och regeringschefer anordnades i Finland.

– Sekretariatet för EU-ordförandeskapet ingick i utrikesministeriets organisation.

– Sekretariatet för EU-ordförandeskapet bestod av cirka 50 personer.

– Utgifterna var cirka 63,6 miljoner euro 1996–2000.

– I Finland arrangerades 80 möten.

År 2006

– EU har 25 medlemsstater.

– Europeiska rådet dvs. toppmötena för stats- och regeringschefer anordnas i Bryssel.

– Sekretariatet för EU-ordförandeskapet ingår i organisationen för statsrådets kansli.

– Sekretariatet för EU-ordförandeskapet består av 30 personer.

– Budgeten är cirka 68 miljoner euro.

– I Finland arrangeras omkring 130 möten.

Närmare upplysningar:

Möten som hålls i Finland (på finska)
Möten under Finlands ordförandeskapsperiod (på engelska)
Finlands EU-ordförandeskapsperiod; agendan för 2006 och sektorvisa prioriteringar
Finlands EU-ordförandeskap 2006, Statsrådets nättjänst
Information om Asem-toppmötet
Finlands EU-ordförandeskap 2006, Europainformationen 122b/2006)
Finlands EU-ordförandeskap 2006 (nättjänst)
EU:s ordförandeland 2006/Österrike