Nyheter 21.2.2007

Stadsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation kan sökas

För ändamålet står 245 000 euro till förfogande år 2007. Syftet med understöden är att öka kunskaperna om Europeiska unionen i Finland. Under 2007 betonas särskilt främjandet av medborgardiskussionen om EU:s konstitutionella fördrag och dess framtidsutsikter samt att 50 år gått sedan Romfördraget.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan med en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet skall inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00161 Helsingfors) senast den 31 januari 2007 före tjänstetidens utgång. I annat fall går den sökande miste om rätten att bli beaktad då beslut om understöden fattas.

Anvisningar om ansökningsförfarandet
Ansökningsblanketten
Projektplan

Blanketter och anvisningar kan även beställas per telefon på nummer (09) 1605 6064.

Statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation år 2006:

Rapport

Allmänna villkor