Nyheter 5.3.2007

Lika möjligheter för alla – Europeiskt temaår 2007

Temaårets öppningstillfälle ordnades i Europa-huset i Helsingfors 8.2.2007. Målsättningen för det här året är att öka information om fördelarna med ett samhälle som är rättvist, ökar samhörigheten och erbjuder jämlika möjligheter för alla.

Temaårets logo

Europeiska unionens jämställdhetslagar från år 2000 förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning, religion, övertygelse, funktionshinder eller ålder. Även om lagarna är viktiga, kan dessa inte allena få ett slut på diskrimineringen. Därför har år 2007 utlysts till Europeiska året för lika möjligheter för alla.

Målsättningen för det här året är att öka människors medvetenhet om sina rättigheter att få en likvärdig behandling och leva ett liv fritt från diskriminering oavsett kön, ras eller etniskt ursprung, religion, övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Under år 2007 vill man lyfta fram jämlikhet och anti-diskriminering i flera olika sammanhang: i media, i konst- och kulturproduktion, idrotts- och sportsammanhang, i arbetslivet samt vid bemötandet och behandlingen av olika folkgrupper.

Vid öppningstillfället uppträdde musikern Anssi Kela, som är goodwillambassadör för delegationen för etniska relationer vid arbetsministeriet.

Temaåret är inte koncentrerat endast till Bryssel

Kampanjen, som omfattar hela Europa, genomförs decentraliserat och händelserna organiseras nära medborgarna på lokal, regional och riksomfattande nivå.

För genomförandet av temaåret i Finland ansvarar arbetsministeriet. I Finland har man ansett att medborgarsamhällets deltagande i planeringen och genomförandet av temaåret varit centralt. I nyckelposition är de medborgar- och intresseorganisationer som representerar grupper utsatta för diskriminering. De här organisationerna skall vara synliga och aktivt delta i temaårets projekt och händelser.

Under temaåret förverkligas sex projekt i Finland: Kampanj för att synliggöra mångfalden, Diskrimineringsrapport-projektet samt nätverksprojekten Kultur för alla, Alla har rätt till en god förening, Mångfald i arbetslivet och Ouppnådda rättigheter samt.

Tilläggsuppgifter:

Specialplanerare Sinikka Keskinen, arbetsministeriet, tfn 010-6047040, sinikka.keskinen@mol.fi

Presschef Marjatta Hautala, Europeiska kommissionen representation i Finland, tfn 09- 6226 5452, marjatta.hautala@ec.europa.eu

Europeiska kommissionens temasidor

Europeiskt Handikappforum

Equality.fi –sidorna