Nyheter 6.3.2007

REACH träder i kraft – Är du redo?

Europainformationen i Birkaland och miljöinformationscentret Moreenia arrangerade den 22 februari ett informations- och diskussionsmöte i Tammerfors stadsbibliotek Metso om EU:s kemikalieförordning (REACH) som träder i kraft i juni.

Kiilto Ab:s forsknings- och utvecklingsdirektör Mikko Viljanmaa och Anna-Liisa Sundquist, som var Finlands huvudförhandlare under ordförandeskapet i Bryssel.

Anna-Liisa Sundquist, konsultativ tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet, gav en allmän översikt över REACH-förordningen. Kiilto Ab:s forsknings- och utvecklingsdirektör Mikko Viljanmaa berättade om hur hans företag förbereder sig för kraven i förordningen och Janne Hokkanen från Finlands naturskyddsförbund tog upp förordningens inverkan på miljön.

Målet är att skydda hälsan och miljön

REACH-förordningen som gäller registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) träder i kraft i samtliga EU-länder den 1 juni, då också den europeiska kemikaliemyndigheten med placering i Helsingfors inleder verksamheten.

Förordningen har sagts vara det viktigaste lagstiftningsprojektet i EU:s historia. Den förnyar helt och hållet EU:s kemikalielagstiftning och har i olika former varit aktuell sedan 1998.

Förordningen syftar till att förbättra skyddet av hälsan och miljön genom att ställa en betydande mängd ny information om kemikaliernas egenskaper, risker och säkra användning till företagens, myndigheternas och konsumenternas förfogande. Kommissionen har uppskattat att förordningen kan förhindra upp till 4 500 dödsfall per år.

Förordningen syftar också till att garantera verksamheten på EU:s inre marknad genom fri rörlighet för ämnen. REACH skapar en gemensam grund för de europeiska företagens verksamhet, förpliktelserna är desamma oberoende av placeringsort. Till systemet hör också incitament som främjar innovationer och konkurrenskraft vars avsikt är att förbättra EU:s konkurrenskraft.

Bevisbördan läggs på industrin

Den kanske allra viktigaste förändringen som REACH innebär för kemikaliepolitiken i Europa är att myndigheterna inte längre först måste bevisa att ett kemikaliskt ämne och användningen av detta är farligt. REACH överför ansvaret på industrin som skall bevisa att användningen av ett kemikaliskt ämne är säkert. Sundquist och Viljanmaa framhöll i sina anföranden att företagen måste veta vilken roll de spelar i förhållandet till REACH-förordningen.

Om ett ämne produceras eller importeras till EU-området i mängder på minst ett ton per år, är producenten eller importören skyldig att bedöma riskerna med användningen av det och registrera ämnet i det sameuropeiska register som kemikaliemyndigheten upprätthåller. Registreringen är ett villkor för att ämnet får produceras och lanseras på marknaden.

Uppskattningsvis finns det omkring 30 000 kemikalier i Europa som skall registreras. De ämnen som omfattas av förordningen skall förhandsregistreras under tiden 1.6.2007–30.11.2008, då de grundläggande uppgifterna om dem sänds till kemikaliemyndigheten. Den egentliga registreringen sker stegvis under elva års tid efter att förordningen trätt i kraft.

De farligaste ämnena kräver tillstånd

Kommissionen kan uppsätta begränsningar eller villkor för tillverkning, lansering och användning av farliga ämnen, preparat och föremål. De förbud och begränsningar som gäller i dag överförs i oförändrad form till REACH-förordningen.

Användningen av de allra farligaste ämnena måste få ett speciellt tillstånd av kommissionen. Några tusentals ämnen kommer sammanlagt att omfattas av tillståndsförfarandet. De är ämnen som anses ha allvarliga konsekvenser för hälsan och miljön på lång sikt. Sådana är till exempel bioackumulerande, giftiga och cancerogena ämnen samt ämnen som skadar arvsmassan och är farliga för fortplantningen.

För att tillstånd skall beviljas måste riskerna vid användningen vara under kontroll eller de socioekonomiska fördelarna vara större än skadorna, samtidigt som tillämpbara alternativ inte finns.

Går utvecklingen i en bättre riktning?

Kommissionen har uppskattat att REACH-systemet orsakar den kemiska industrin direkta kostnader på ungefär 2,3 miljarder euro. Forsknings- och utvecklingsdirektör Viljanmaa som bedömde konsekvenserna för sitt eget företag ansåg dock att de förändringar som förordningen medför i huvudsak är positiva.

Som exempel nämnde Viljanmaa att man kommer att övergå till säkrare råämnen och material och att de mest tvivelaktiga aktörerna kommer att falla bort. På minuskontot satte Viljanmaa förutom det extra arbete som förändringarna medför också att utbudet möjligen minskar och att kostnaderna för testning och registrering överförs på konsumentpriserna.

Janne Hokkanen som representerade Finland naturskyddsförbund berättade att också miljöorganisationerna tror att REACH kommer att ha positiva effekter. Man väntar sig till exempel att informationen om riskerna med de komponenter som ämnen och produkter innehåller kommer att förbättras. Förordningen uppmuntrar också till att utveckla alternativ som inte testas på djur vid bedömningen av kemikaliernas säkerhet.

Hokkanen ansåg dock att förordningen är en kompromiss, eftersom den inte avser att systematiskt ersätta de allra skadligaste kemikalierna med andra ämnen, utan endast eftersträvar en kontrollerad användning. Hokkanen tvivlade också på om det är möjligt att hitta ett tröskelvärde för alla kemikaliers skadlighet.

Hjälp för att genomföra förpliktelserna fås av de finländska myndigheternas REACH-rådgivning på adresserna reach@sttv.fi och reach@ymparisto.fi.

Nyttiga länkar:

Kemikaliedelegationens REACH-sidor (Länkar till REACH-förordningen och en stor samling länkar om REACH/GHS-information)

www.reachinfo.fi

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals REACH-sidor

www.sttv.fi/kemo/REACH.htm

Finlands miljöcentrals REACH-sidor />
www.ymparisto.fi/REACH

Europeiska kommissionens generaldirektorat Näringslivs REACH-sidor

www.ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm

Generaldirektorat Miljös REACH-sidor />
www.ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

Europeiska kemiindustrins takorganisations sidor med REACH-information

www.cefic.org

CEFIC:s avgiftsbelagda rådgivningstjänst />
www.reachcentrum.org

Europeiska kemikaliemyndighetens sidor />
www.hel.fi/wps/portal/Helsinki_en/echa?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/en/Helsinki/echa

Text och foto: Maarit Pihlamies/Europainformationen i Birkaland