Nyheter 13.3.2007

Erasmus har främjat studentmobilitet i 20 år

Innevarande år är ett jubileumsår för ett mycket populärt exempel på europeisk integration. I år fyller Erasmus, världens största utbytesprogram för högskolestudenter och -lärare, 20 år.

Foto: Europeiska kommissionen

Syftet med Erasmusprogrammet är att stödja samarbete och rörlighet mellan europeiska högskolor. Programmet erbjuder högskolestudenter en möjlighet att besöka en annan europeisk högskola i 3-12 månader. Över 90 % av alla europeiska universitet och högskolor deltar i programmet – 2199 högskolor i 31 länder.

Europeiska kommissionen grundade systemet för att underlätta studentutbyte 1987. Under två årtionden har nästan 1,4 miljoner studenter åkt utomlands på Erasmusstipendier. Kommissionens mål är att tre miljoner studenter skall ha fått möjligheten att bo och studera utomlands år 2012.

Åren 2007-2013 ingår Erasmus i det nya programmet för livslångt lärande. Den nya programperioden som inleds under jubileumsåret medför nya möjligheter till internationellt studentutbyte. Utbytesstudierna är inte längre begränsade till en gång, utan i fortsättningen kan en student ansöka om Erasmusstipendium även om studenten tidigare deltagit i samma utbytesprogram. I år är det också för första gången möjligt att få Erasmusstipendium för studierelaterad praktik i utlandet.

Finland intresserar Erasmusstudenter

Antalet finländska Erasmusstudenter har ökat konstant sedan 1990-talet. Läsåret 2005-2006 deltog 3851 finländska högskolestuderande i Erasmusutbytet. De populäraste utbyteslanden var Tyskland, Spanien, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna.

Också Finland är ett populärt mål. Finland har redan i flera års tid mottagit fler Erasmusstudenter än Finland sänt ut i Europa. Läsåret 2005-2006 studerade 5931 Erasmusstudenter i Finland. Det största antalet studenter kom från Tyskland, Frankrike, Spanien, Polen och Italien.

Erasmuserfarenheterna förbereder reformer i högskolesystemet

Studerande på alla vetenskapsområden och examensnivåer (kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamen) kan delta i Erasmusprogrammet. Utbytesstudenterna kan få stipendier, och de kan tillgodoräkna sig alla studier i den egna examen. Studenterna behöver inte heller betala terminsavgifter till den mottagande högskolan.

Erasmusprogrammet erbjuder även lärare möjligheter till utbyte. Läsåret 2005-2006 sökte 1043 finländska lärare nya intryck ute i Europa. Helsingfors universitet är en av de populäraste utbytesskolorna bland europeiska lärare.

Syftena med programmet har varit att främja förligheten för studerande och lärare, att öka internationellt samarbete mellan högskolor och att höja nivån på utbildningen. En avsikt med programmet har dessutom varit att främja ömsesidigt akademiskt tillgodoräknande av studiemeriter och betyg i Europa.

Erasmus har därför varit initiativtagare till ändringar i det europeiska högskolesystemet. Erasmus har bland annat inspirerat Bolognaprocessen, som är ett initiativ till att göra de varierande europeiska högskolesystemen enklare och mer enhetliga. I processen ingår 45 länder.

Utbytesstudier en merit på arbetsmarknaden

Studenterna kan vid sidan om studierna bekanta sig med olika kulturer, förbättra sina språkkunskaper och skaffa minnen för livet. Programmet kan också visa sig vara en avgörande fördel på arbetsmarknaden, eftersom många arbetsgivare värdesätter utlandsstudier.

Erasmussamarbetet bygger på bilaterala avtal mellan högskolor eller deras enheter. Den som är intresserad av programmet skall därför kontakta den egna högskolans internationella enhet.

Närmare information om Erasmus

Erasmusstudenternas nätverk ESN:s webbplats om jubileumsåret

(med bland annat studenters utbyteserfarenheter)

www.20erasmus.eu/

Erasmusprogrammet på Europeiska kommissionens webbplats

ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/erasmus_en.html

Centret för internationellt personutbyte Cimo

www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/elinikainen-oppiminen/erasmus.htx

Webbtidning för Erasmusstudenternas nätverk ESN

www.isc.cvut.cz/incommon/index.php