Nyheter 16.3.2007

EU-länderna enades om klimatmål

EU:s stats- och regeringschefer som sammanträdde i Bryssel den 8 och 9 mars antog ett bindande mål om ökad användning av förnybar energi. EU förbinder sig dessutom att minska utsläppen av växthusgaser med åtminstone en femtedel jämfört med nivån år 1990.

EU skall öka andelen biobränsle till minst 10 procent av den totala energi som förbrukas inom vägtrafiken senast år 2020. Foto: Europeiska kommissionen

Toppmötet antog EU:s nya handlingsplan för energipolitiken, som syftar till att öka försörjningstryggheten, säkerställa Europas konkurrenskraft och en energitillgång till rimligt pris samt främja hållbar utveckling.

Som en del av handlingsplanen kom Europeiska rådet överens om att öka användningen av förnybar energi. EU skall enligt målet öka andelen förnybar energi till en femtedel av den totala energin senast år 2020.

För närvarande producerar EU endast cirka sju procent av sin energi med förnybara energiformer. Det aktuella målet om 20 % är EU:s medeltal – de landsspecifika andelarna fastställs senare. Unionens 27 medlemsländer har mycket olika utgångslägen när det gäller former av energiproduktion. Vid mötet nådde länderna en överenskommelse som bygger på ordförandelandet Tysklands kompromissförslag, enligt vilket kol- och kärnkraftsdrivna medlemsländer fick löften om individuella arrangemang som skall hjälpa dem att nå målet.

EU förbinder sig dessutom att minska utsläppen av växthusgaser med en femtedel jämfört med nivån år 1990. Stats- och regeringscheferna godkände målet att minska utsläppen med 30 procent förutsatt att övriga utvecklade länder förbinder sig till motsvarande utsläppsminskningar.

Statsrådets pressmeddelande

Information om EU:s energi- och klimatpaket på kommissionens webbplats

Det tyska ordförandeskapets webbplats