Nyheter 27.3.2007

På vilket sätt behöver Norden Europa och Europa Norden?

Seminariet ”Möjligheternas Norden – nära dig” i Åbo den 6 mars öppnade en serie seminarier om det nordiska samarbetet. Samtidigt invigdes Europainformationens nya lokaler i Egentliga Finland i Åbo stadsbiblioteks nybyggnad.

Det nordiska samarbetet samlade drygt 50 åhörare i Åbo.

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2007. Under året kommer Europainformationen att arrangera en serie på 20 seminarier runtom i Finland för att presentera det nordiska samarbetet och det finländska ordförandeskapets mål.

På seminariet i Åbo stadsbiblioteks nybyggnad granskades speciellt förhållandet mellan det nordiska samarbetet och Europeiska unionen: På vilket sätt kommer Norden i framtiden att behöva Europa och Europa Norden?

Norden – en föregångare i Europa

”Det nordiska samarbetet baserar sig på en gemensam kultur, livsåskådning och språklig gemenskap”, sade den nordiske samarbetsministern Stefan Wallin i sitt anförande vid seminariet. Wallin konstaterade att det nordiska samarbetet på många sätt är unikt. ”Den nordiska integrationen har legat före EU bland annat tack vare den gemensamma arbetsmarknaden och passfriheten”.

Enligt minister Wallins mening är det nordiska samarbetet kanske en av de bäst fungerande formerna för regionalt samarbete. Det är ett viktigt element i det europeiska och internationella samarbetet och gagnar hela Europa. ”Norden europeiseras, men samtidigt sprids sådant som är utmärkande för Norden i Europa”, beskrev Wallin läget.

Finlands ordförandeskapsprogram fokuserar på att fortsatt eliminera gränshinder mellan de nordiska länderna och främja medborgarnas rörlighet. ”Särskilt sätts unga och studerande i centrum”.

Chefen för Europeiska kommissionens representation i Finland Antti Peltomäki.

De lyckligaste européerna bor i Norden

Chefen för Europeiska kommissionens representation i Finland Antti Peltomäki framförde kommissionens hälsning vid seminariet. ”De nordiska länderna är framgångsrika typexempel i Europa. Dessutom är medborgarna i de nordiska länderna de lyckligaste i Europa med danskarna i täten och svenskarna och finländarna på följande plats”, sammanfattade Peltomäki.

Tytti Seppänen, ordförande i Ungdomens Nordiska Råd, betonade den nordiska identitetens betydelse som en del av ungdomarnas identitet även i framtiden. Seppänen ansåg att ungdomarna har goda möjligheter att påverka på nordisk nivå. Ungdomens Nordiska Råd har arbetat bl.a. för att utveckla ett samnordiskt studentkort. ”Och när det till exempel gäller att avvärja klimatförändringen är samarbetet mellan ungdomarna viktigt”, konkluderade Seppänen.

Den nordiska modellens och Östersjöns framtid väckte diskussion

Riksdagsledamoten Annika Lapintie från Åbo framhöll i sitt anförande den betydelse och roll som de politiska partierna spelar i det nordiska samarbetet. Lapintie analyserade också de drag som traditionellt sammankopplas med den nordiska modellen och deras framtid, exempelvis beskattningen som garant för en gemensam välfärd. Därtill sade hon att det är viktigt att i det nordiska samarbetet beakta de baltiska länderna, till exempel i miljöfrågor.

Chefen för Sekretariatet för nordiskt samarbete Harri Mäki-Reinikka från utrikesministeriet talade om det finländska ordförandeskapets tema ”Möjligheternas Norden – nära dig”. Mäki-Reinikka ansåg att frukterna av det nordiska samarbetet och t.ex. finansiella bidrag till olika projekt ofta alldeles i onödan hamnar i skymundan i offentligheten.

Europainformationen i Egentliga Finland har sina lokaler på andra våningen i Åbo stadsbiblioteks nybyggnad.

Europainformationens nya lokaler i Åbo öppnades

I samband med seminariet öppnade samarbetsminister Stefan Wallin Europainformationens nya lokaler i Åbo stadsbiblioteks nybyggnad.

Minister Wallin framhöll den roll som Europainformationen spelar under det år Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet. ”Under ordförandeskapsåret kommer vi att använda oss av Europainformationens kontor runtom i landet för att göra det nordiska samarbetets teman kända och låta medborgarna få sina röster hörda”.

Följande evenemang i serien arrangeras i Björneborg 17 april och i Vasa 19 april, och då riktas uppmärksamheten på studerande och unga. Vid det seminarium som arrangeras den 18 april i Uleåborg kommer man att dryfta spetsforskningens och innovationernas betydelse i de nordiska länderna.

Text och foto: Europainformationen i Egentliga Finland

Finlands ordförandeskaps webbplats Norden2007.fi