Nyheter 23.4.2007

Helsingfors förbereder sig för kemikaliemyndigheten

Genom EU:s nya kemikalieförordning inrättas Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency) i Finland i början av juni. Myndigheten på Annegatan i Helsingfors kommer att sysselsätta 450 personer.

Kemikaliemyndigheten inleder sin verksamhet i början av juni på Annegatan i Helsingfors i arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas utrymmen (till vänster på bilden). Foto: Helsingfors stad/Mika Lappalainen

Behandlingen av kemikalieförordningen Reach avslutades i december i slutet av Finlands EU-ordförandeskap. Genom förordningen inrättas en kemikaliemyndighet vars uppgift är att ge tekniskt och vetenskapligt stöd i genomförandet av förordningen. Europeiska kommissionen bär ansvaret för inrättandet av myndigheten och förberedandet av dess verksamhet.

Servicedirektör Jukka Malm vid Finlands miljöcentral är chef för kemikaliemyndighetsprojektet, som bistår och stöder inrättandet av myndigheten i Finland. Statsministerns kansli samordnar förberedelserna, vilket bevisar betydelsen av Finlands första EU-myndighet.

Myndighetens arbete fokuserar på att utvärdera och kontrollera kemikaliernas hälso- och miljörisker. Malm påpekar att myndigheten är en av få EU-myndigheter med befogenhet att fatta beslut som förpliktar industrin. Myndigheten administrerar registrerings- och evalueringsprocessen och svarar för riskhanteringen med hjälp av ett tillståndssystem.

Malm konstaterar att Reach-förordningen är mycket omfattande och detaljerad och att den medför många nya utmaningar för industrin. Myndigheten förbereder tillämpningsanvisningar och verktyg till stöd för förordningen som industrin kommer att ha stort behov av. Eftersom ansvaret för de risker som kemikalierna medför ligger på industrin har myndigheten varken laboratorier eller forskningsverksamhet i Helsingfors.

En av de största EU-myndigheterna

Kemikaliemyndigheten är en av de största EU-myndigheterna och den kommer efter en inkörningsperiod på tre år att sysselsätta 450 personer.

Då Reach-förordningen träder i kraft i början av juni påbörjas arbetet av den första personalgruppen, som består av kommissionstjänstemän som arbetar en viss tid vid myndigheten. Kommissionen ansvarar för rekryteringen i det inledande skedet och sammanställer en lista på ett par hundra personer, varifrån myndigheten kan välja den ordinarie personalen. De första av dem inleder sedan sitt arbete senare i sommar.

Förutom kemikalieexperter behöver myndigheten bland annat juridisk och administrativ personal samt informationspersonal. Det finns inga nationella kvoter för personalen, men avsikten är att rekrytera människor från alla medlemsländer enligt unionens grundläggande principer. Det avgörande urvalskriteriet är dock kompetensen.

Helsingfors stad erbjuder rådgivning

Helsingfors stad spelar en aktiv roll i förberedelserna inför kemikaliemyndigheten och staden samarbetar intensivt med staten och de övriga kommunerna i huvudstadsregionen. Helsingfors deltar i kemikaliemyndighetsprojektet genom att erbjuda inflyttarservice och rådgivning åt arbetstagare som flyttar från ett annat land. Syftet är att göra det lättare för myndighetens anställda att bosätta sig i huvudstadsregionen.

En särskild rådgivare har anställts för att ansvara för stadens inflyttarservice och rådgivning. Sedan årets början har Henni Ahvenlampi varit den lokala kontaktpersonen för kemikaliemyndighetens personal i bland annat bostads- och utbildningsfrågor, men hon svarar också på kundernas frågor om allt annat som berör den offentliga och privata sektorn.

Bostäder och skolor intresserar inflyttarna

Ahvenlampi har presenterat Helsingfors och stadens inflyttarservice och rådgivningstjänster för kemikaliemyndighetens blivande anställda i Bryssel och en grupp har besökt Helsingfors under en temadag. Denna grupp som är den första som flyttar till Finland känner redan relativt väl till Helsingfors och Finland.

En fråga som intresserar de nya arbetstagarna är bostadssituationen i det nya anställningslandet. Hyresförmedling ingår därför i experttjänsterna som Helsingfors stad erbjuder kemikaliemyndighetsanställda som flyttar från ett annat land. Ahvenlampi konstaterar att finländska bostäder är mindre än i Europa i genomsnitt. Men visst finns här en del större bostäder också. I Finland är bostädernas utrustningsstandard exceptionellt hög med europeiska mått mätt, liksom byggkvaliteten.

En Europaskola eller en så kallad ansluten skola har även planerats att starta i Helsingfors hösten 2008. Undervisningsministeriet ansvarar för skolprojektet.

Webbplats för projektet som stöder inrättandet av Europeiska kemikaliemyndigheten

Webbsidor om Reach på Finlands miljöcentrals webbplats (på finska)

REACH förordningen