Nyheter 24.5.2007

EU har främjat de grundläggande rättigheterna

Europaveckan i Åbo inleddes måndagen den 7 maj med Europainformationens seminarium ”Eurooppalaiset oikeudet – kenen oikeudet?” (Europeiska rättigheter – vems rättigheter?). Seminariet ingår i det europeiska året för lika möjligheter för alla.

Europeiska året för lika möjligheter för alla -logo

Europaåret för lika rättigheter för alla har också bland annat varit officiell samarbetspartner till årets Eurovision Song Contest. Året gjordes synligt i Europa även med hjälp av en bussturné, en fototävling och en tävling för journalister.

”Det kommande europeiska året för interkulturell dialog 2008 är en logisk fortsättning på det här året”, konstaterade Europainformationens regioninformatör i Egentliga Finland Juhana Tuomola.

Strävan efter lika möjligheter

Lika möjligheter för alla kan innebära att alla har lika möjligheter till utbildning och till exempel till arbete och service.

Seminariet öppnades av riksdagsledamot Ilkka Kantola, som betonade att lika möjligheter är något vi strävar efter. Vardagsverkligheten kan ställa oss inför situationer där lika möjligheter inte förverkligas. Kantola konstaterade även att diskriminering fortfarande förekommer av kulturella, politiska och religiösa skäl.

”Lika möjligheter är en mosaik, där vissa grupper har större inflytande och vissa har större makt”, beskrev Kantola. När det gäller lika möjligheter är det enligt Kantola viktigt att höra alla parter.

Europeiska rättigheter – vems rättigheter?

”När det gäller människorättskonventioner är EU på väg åt rätt håll. En viktig milstolpe i utvecklingen av de grundläggande rättigheterna var upprättandet av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna år 2000”, konstaterade politices doktor Mats Lindfelt i sitt inlägg. Ett annat avsevärt framsteg var punkten i EU:s konstitutionella fördrag om minoriteters rättigheter.

Punkten som förbjuder diskriminering på grund av nationalitet i det konstitutionella fördraget är också viktig enligt Lindfelt. ”Medborgare i tredjeländer har inte samma rättigheter inom EU-området som EU-medborgare”, kritiserar Lindfelt.

De grundläggande rättigheterna håller på att få en större roll i unionsrätten. En utmaning kommer till exempel att vara EU:s eventuella anslutning till Europeiska människorättskonventionen. Utveckling har redan skett; EU:s byrå för grundläggande rättigheter inrättades i mars 2007.

Hur främjar EU lika möjligheter?

EU spelar en viktig roll när det gäller lika möjligheter.

”De grundläggande rättigheterna tillhör alla och vi måste övervaka att de efterlevs”, konstaterade minoritetsombudsmannen Mikko Puumalainen.

Europeiseringsutvecklingen införde tanken om de grundläggande rättigheterna så sent som på 1990-talet, och lika möjligheter blev därmed en rättighet för alla som bor i Finland.

”I fråga om europeisering talar vi också om huruvida alla har en möjlighet att uppnå lika möjligheter. EU gav förutom lagen om likabehandling också en hel del intryck, nätverk och kontakter”, konstaterade Puumalainen.

Inställningen till etniska minoriteter baserar sig ändå på egna känslor och erfarenheter. Arbetet för lika möjligheter kräver även ekonomiska satsningar”, sade Puumalainen.

Goda erfarenheter går vidare

Projektchef Sari Kanervo redogjorde för praktiska erfarenheter. Kanervo arbetar med projektet Proffsfarled på Östersjön (Ammattilaisen väylä Itämerellä) i samarbete med varvet Aker Yards i Åbo.

Projektet har stött det dagliga arbetet på varvet, där den mångkulturella arbetsplatsen är en stor utmaning, till exempel på grund av avsaknaden av ett gemensamt språk. Ett resultat av projektet är bland annat ett informationspaket om oskrivna regler i den finländska kulturen för de mer än 2000 utländska anställda vid Åbovarvet.

”Vi har fått mycket positiv respons på projektet. Vi hoppas att de goda erfarenheterna kan gå vidare i Finland”, konstaterade Kanervo.

Projektet har även lett till handboken Kulttuurit keskuudessamme om olika religioner och kulturer. Förhoppningen är att den skall förbättra kommunikationen mellan invandrare och finländare såväl på arbetsplatser som i skolor och på fritiden.

Text: Europainformationen i Egentliga Finland

Europaårets webbplats

Likabehandling på yhdenvertaisuus.fi

Handboken Kulttuurit keskuudessamme