Nyheter 23.7.2007

Regeringskonferensen inleder sitt arbete gällande grundfördragsreformerna

Utgångspunkten för arbetet är grundlagsfördraget, som förhandlades fram vid den föregående regeringskonferensen år 2004, men ratades i Frankrikes och Hollands folkomröstningar.

 

Arbetet för EU-fördragets reformering, vars syfte är att effektivera unionens verksamhet och beslutsfattande, är på god fart framåt. Regeringskonferensen, som börjar förbereda det nya fördraget, skall öppnas av EU:s medlemsländer i samband med mötet för rådet för allmänna ärenden och yttre förbindelser den 23-24 juli.

Europeiska rådet, som sammanträdde i juni, befullmäktigade regeringskonferensen att förhandla om EU:s reformerade grundfördrag. Regeringskonferensen sammankallas alltid då det skall beslutas om juridiska eller institutionella förändringar inom EU.

Europaministern Astrid Thors och utrikesministeriets politiska statssekreterare Teija Tiilikainen representerar Finland vid regeringskonferensen

Anvisningar för de kommande förhandlingarna av kommissionen och parlamentet

Europeiska kommissionen och parlamentet har gett uttalanden som talar för regeringskonferensens sammanträde. Både kommissionen och parlamentet hoppas att konferensen skall löpa smidigt och vara framgångsrik, så att fördraget skall kunna ratificeras så snabbt som möjligt före Europaparlamentsvalen sommaren 2009.

Enligt kommissionen bör EU förnyas så att den bättre kan möta medborgarnas förväntningar och önskningar. Kommissionen konstaterar även att det förnyade fördraget ger unionen färdigheter för en sådan förändring.

Parlamentet är nöjt över att grundlagsfördragets innehåll rätt långt skyddas av mandatet som Europeiska rådet gav regeringskonferensen. Däremot beklagar parlamentet att symbolerna tagits bort från fördraget, och att mandatet tillåter undantag för vissa medlemsländer. I uttalandet hoppas man att ordförandelandet Portugal står på sig i förhandlingarna, och man uppmanar medlemsländerna att säkra öppenheten i regeringskonferensens arbete.

 

Ytterligare information:

Kommissionens pressmeddelande om uttalandet till regeringskonferensen

Parlamentets pressmeddelande om uttalandet till regeringskonferensen

Ytterligare information om regeringskonferensens förhandlingsfullmakt gällande reformfördraget

Ytterligare information om regeringskonferensens förfaranden