Nyheter 3.9.2007

Finland vill öka öppenheten inom EU

Behandling av mycket omfattande begäranden om handlingar kan vara betungande för EU:s institutioner. Finland anser att problemen bör lösas genom att utveckla registreringen av handlingar och sökfunktionerna samt informationsspridningen och rådgivningen.

Finland har skickat sitt ställningstagande till kommissionen beträffande översynen av EU:s öppenhetsförordningar. Finland anser att öppenhet och god förvaltning samt allmänhetens tillgång till information och deltagande skall främjas inom EU. Medborgare och organisationer har även möjlighet att kommentera kommissionens officiella samråd på Internet.

Finland instämmer med bedömningen i kommissionens så kallade grönbok, om översyn av EU:s öppenhetsförordning, om att förordningen i huvudsak har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Men när det gäller vissa tillämpnings- och tolkningsfrågor finns det utrymme för större tydlighet.

Enligt Finland bör det utgås från att i synnerhet handlingar som är en del av lagstiftningsprocessen i största möjliga utsträckning är offentliga. Det bör också garanteras att information om unionens verksamhet finns tillgängligt för allmänheten på ett mer användarvänligt sätt.

Allmänheten och medborgarorganisationerna samt företag och andra organisationer kan kommentera kommissionens grönbok om tillgång till handlingar via kommissionens webbplats fram till mitten av juli. Kommissionen har som avsikt att lägga fram ett förslag till ändringar i förordningen om öppenhet i oktober 2007.

 Finlands ställningstagande beträffande översynen av EU:s öppenhetsförordning (på finska)

 Finlands ställningstagande beträffande översynen av EU:s öppenhetsförordning (på engelska)

Webbsidor om kommissionens grönbok

Möjlighet för att skicka en kommentar på kommissionens webbplats