Nyheter 7.11.2007

Arbetsgrupp för att bereda lagstiftning i anslutning till EU:s gemensamma betalområde

Finansministeriet, pressmeddelande 113/2007
2.11.2007

Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda lagstiftning som gäller betaltjänster. Arbetsgruppen ska bereda en proposition om det nationella genomförandet av EU:s direktiv om betaltjänster, vilket utgör den rättsliga grunden för det s.k. gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA).

Betaltjänstarbetsgruppen granskar speciellt de näringsrättsliga förutsättningarna för och tillsynen av tillhandahållande av betaltjänster. Arbetsgruppens ordförande är lagstiftningsråd Seppo Tanninen från finansministeriet. Representanter för justitie- samt kommunikationsministeriet, Finlands Bank, Finansinspektionen och näringslivet är också med i arbetsgruppen. Avsikten är att arbetsgruppens förslag blir färdig den 1 december 2008.

Syftet med direktivet om betaltjänster är att öppna konkurrensen för nya tjänster och tjänsteleverantörer samtidigt som konsumenterna och företagen kan göra betalningar inom hela EU-området lika lätt som i hemlandet.

Betaltjänstdirektivet innehåller bestämmelser bl.a. om rätten att tillhandahålla betaltjänster, förutsättningarna för tillhandahållande av betaltjänster samt tillsynen över betaltjänstleverantörer. Det gäller den betalförmedling, såsom gireringar, betalningar med bank- eller kreditkort, direktdebitering och betalning via mobiltelefon, som bankerna och alla andra betaltjänstföretag erbjuder. De nya bestämmelserna gäller betalförmedling både i hemlandet och mellan Finland och ett annat EU-land.

En betydande förändring jämfört med nuvarande förhållanden är att allt tillhandahållande av betaltjänster i princip blir koncessionspliktigt. Tjänster som nu blir koncessionspliktiga är bl.a. tillhandahållande av betal- och kreditkort samt betalning via mobiltelefon.

En annan arbetsgrupp, tillsatt av justitieministeriet, bereder samtidigt sådana av direktivet förutsatta bestämmelser som betaltjänstavtal och villkoren i dem samt verkställandet av betaltjänsterna. Arbetsgrupperna samarbetar.

Ytterligare information:
Lagstiftningsråd Seppo Tanninen, tfn (09) 160 330 96
Finanssekreterare Armi Lehtonen, tfn (09) 160 348 96
e-post: förnamn.efternamn@vm.fi