Nyheter 12.11.2007

Kommissionen publicerade sin årliga rapport om utvidgningen av EU

Kommissionär Olli Rehn presenterade den årliga rapporten om utvidgningen av EU i Bryssel 6.11.2007. Foto: Europeiska kommissionen

Enligt den rapport som Europeiska kommissionen publicerade 6 november går Kroatiens förhandlingar om ett EU-medlemskap framåt i jämn takt. Däremot är det trögare före i portgången för de övriga länderna i sydöstra Europa som strävar efter medlemskap i unionen.

Kroatien är längst på väg mot ett EU-medlemskap

– Kroatien är ett positivt exempel för de andra länderna. Förhandlingarna framskrider med god fart, berättade kommissionär Olli Rehn som ansvarar för utvidgningsfrågorna när han i Bryssel presenterade den årliga rapporten om utvidgningen av EU.

Kroatien strävar efter att bli medlem kring 2010. Men EU har inte lovat någon tidpunkt för medlemskapet.

De två övriga kandidatländerna, Turkiet och Makedonien, gör däremot långsammare framsteg. Makedonien har nu varit kandidatland i två år. Men förhandlingarna med Makedonien har inte inletts på grund av bristande reformer.

EU kräver att Turkiet förbättrar de grundläggande rättigheterna

Förhandlingarna med Turkiet som EU inledde hösten 2005 går fortfarande trögt. Av de 35 förhandlingskapitlen har endast ett – kapitlet om vetenskap och forskning – kunnat avslutas.

Turkiet måste satsa mer på att förbättra medborgarnas grundläggande rättigheter, framför allt yttrande- och religionsfriheten. I kommissionens rapport uppmanas Turkiet också att förbättra den kurdiska befolkningens rättigheter.

Kommissionen vill dock gå vidare i förhandlingarna med Turkiet. Enligt kommissionär Rehns åsikt kan diskussionerna fortsätta inom de närmaste veckorna till exempel om konsumentpolitiken, som inte är förknippad med politiska tvister.

De andra Balkanländerna ligger ännu i startgroparna

Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro och Albanien har ännu inte fått status som kandidatländer, utan EU agerar med dem utifrån samarbetsavtal som föregår de egentliga medlemskapsförhandlingarna.

Montenegro och Albanien har redan undertecknat sina avtal. Förhandlingarna med Serbien var avbrutna en längre tid, eftersom EU ansåg att Serbien inte på allvar har försökt ställa personer som är misstänkta för krigsbrott inför domstol. Enligt Rehn finns det en preliminär avtalstext med Serbien, men den kan inte undertecknas förrän landet fullt ut samarbetar med krigstribunalen i Haag. För Bosniens del har undertecknandet av avtalet stött på svårigheter på grund av att landet inte reformerat sitt polisväsende.

Rapporterna per land

EU:s webbsidor om utvidgningen