Nyheter 13.11.2007

EU:s konkurrenskraft och skattefrågor tas upp vid Ekofinrådet

Finansministeriet

9.11.2007 13.31

EU:s ekonomi- och finansministrars Ekofinråd sammanträder den 13 november 2007 i Bryssel. Finansminister Jyrki Katainen representerar Finland vid rådet. Vid mötet nästa tisdag diskuteras bl.a. EU:s konkurrenskraft och skattefrågor.

Före Ekofinrådet kommer ministrarna på tisdag morgon att träffa sina kollegor från EFTA-länderna. Temat för diskussionerna är klimat- och energipolitiken. Vid eurogruppens möte på måndag kväll (12.11) diskuteras det ekonomiska läget bl.a. utgående från kommissionens höstprognos som publiceras den 9 november.

EU:s konkurrenskraft

Avsikten är att rådet godkänner slutledningarna gällande den kommande treårsperioden 2008–2011 för Lissabonstrategin. I slutledningarna betonas betydelsen av verkställande framom nya linjedragningar, och rådet önskar därför att kommissionen lägger fram konkreta förslag om hur EU kunde förstärka sin ställning i världsekonomin. Ekofinrådet påminner också att Lissabonstrategin ska vara förenlig med hållbar finanspolitik och ekonomisk stabilitet.

Invandringens ekonomiska konsekvenser 

Finansministrarna diskuterar de ekonomiska konsekvenserna av invandringen på EU-området. Invandringen spelar en roll för EU:s befolkningstillväxt, och ökar på den ekonomiska tillväxtpotentialen och anpassningsförmågan. Invandringens ekonomiska konsekvenser är dock mångfacetterade, och större uppmärksamhet än för bör fästas vid analyseringen av dem.

Statistiken

Avsikten är att rådet godkänner slutledningarna om statistikärenden. De nuvarande EMU-uppgiftskraven uppfylls väl. Betydande framsteg har också nyligen gjorts i fråga om reformerna gällande Eurostats och det europeiska statistiksystemets självständighet, integritet och ansvarsplikt. Ytterligare ansträngningar krävs dock för att minska på och mäta den statistiska bördan. Rådet betonar också i sitt utkast till slutledningar betydelsen av informerandet av stora statistiska förändringar, och uppmanar medlemsländerna att iaktta anvisningarna i ärendet.

Beskattningen

Ekofinrådet diskuterar mervärdesskattepaketet, sänkta mervärdesskattesatser och beskattningen av personbilar. Eventuella beslut torde dock fattas vid mötet i december.

Det momspaket som rådet behandlat redan i ungefär tre år skulle förändra bestämmelserna om beskattningsplatsen för tjänster i syfte att säkerställa att skatten tas ut i konsumtionslandet. För elektroniska tjänsters del föreslås att ett system med en enda kontaktpunkt tas i bruk för att underlätta erläggandet av skatten och för att minska på företagens administrativa utgifter. Förfarandet för återbäring av skatt som betalats i ett annat medlemsland ska revideras. Finland anser att paketet är motiverat, och hoppas att ett beslut kan fattas så snabbt som möjligt.

Finland kan godkänna kommissionens förslag om förlängning av giltighetstiden för lägre mervärdesskattesatser i vissa medlemsländer. Finland understöder rationaliseringen och förenklingen av bestämmelserna gällande sänkta mervärdesskattesatser, och förhåller sig reserverat till utvidgandet av tillämpningsområdet för sänkta mervärdesskattesatser. I sådana fall då en sänkt skattesats är motiverad, borde samtliga medlemsländer ha lika rätt att tillämpa satsen.

Rådet diskuterar också de primära frågorna i anslutning till direktivförslaget om beskattningen av bilar, dvs. om beaktandet av koldioxidutsläppen vid beskattningen borde införas i EU-lagstiftning, och hur exportbidragen borde utvecklas.

Finansieringen av det världsomfattande satellitnavigeringssystemet (Galileo)
Ekofinrådet fortsätter diskussionen om finansieringen av Galileo-systemet. Egentliga beslut förväntas dock först av budget-Ekofin, som sammanträder den 23 november 2007. Finland ser Galileo-projektet som ett mycket viktigt europeiskt projekt, och anser att problemen med finansieringen bör lösas snabbt.

Revisionsrättens årsberättelse

Europeiska revisionsrättens årsberättelse om budgetåret 2006 publiceras den 13 november 2007, och rättens president Weber presenterar berättelsen för EU:s finansministrar.

Ytterligare information: Konsultativ tjänsteman Martti Salmi, tfn (09) 160 325 16, 0400 510 304.