Nyheter 13.11.2007

Finland uppmuntrar EU till större öppenhet

Statsrådets kommunikationsenhet
Pressmeddelande 326/2007
9.11.2007 16.14

Finland har fredagen den 9 november sänt ett brev om Europeiska rådets öppenhetspolitik till EU-ordföranden Portugal. Finland anser att främjandet av öppenheten i ministerrådets verksamhet är en viktig del av förverkligandet av principen om god förvaltning, liksom även främjandet av medborgarnas möjligheter till information och inflytande.

Europeiska rådet godkände i juni 2006 rådets principer om öppenhet, som har till syfte att öka insynen i rådets verksamhet och göra det lättare att följa beslutsfattandet i rådet. Man inledde genomförandet av reformen i juli 2006 under Finlands EU-ordförandeskap.

Erfarenheterna av en större öppenhet har till största delen varit goda. Reformen har ökat avsevärt antalet offentliga rådsöverläggningar, särskilt i lagstiftningsärenden. Under den första hälften av år 2006 var 17 procent av alla rådets lagstiftningsdiskussioner på ministernivå offentliga. Motsvarande siffra var under Finlands EU-ordförandeskap 76 procent, och under det därpåföljande tyska ordförandeskapet 53 procent. Det totala antalet offentliga överläggningar var under Finlands period 167 och under Tysklands period 91. Man har också kunnat följa rådets offentliga överläggningar på unionens officiella språk i direktsändning på webben. Om EU:s reformfördrag träder i kraft blir alla ärenden som behandlas i ordinarie lagstiftningsförfarande öppna för allmänheten.

Den rapport som utarbetades under Finlands ordförandeskap rekommenderar att man grundligare bedömer reformens verkningar i slutet av år 2007. Enligt Finlands ståndpunkt borde denna rapport återspegla de erfarenheter man fått av reformens genomförande på ett positivt sätt. Den bör innehålla en uppmaning att inleda arbetet med att bereda de nödvändiga ändringar i arbetsordningen som föranleds av fördragsreformen i tid, och uppmuntra ordförandena att fortsätta genomförandet av öppenhetsreformen utifrån den nuvarande arbetsordningen. Dessutom bör man uppmuntra de kommande ordförandeländerna att utöver lagstiftningsärendena även ha offentliga överläggningar om andra ärenden som är viktiga för medborgarna.

Finland anser att medlemsländerna och rådets sekretariat bör bättre informera den stora allmänheten om webbutsändningar och tillgängliga dokument. Man bör även fästa ännu större uppmärksamhet vid användarvänligheten i fråga om rådets webbsidor och webbutsändningar. Dessutom bör man diskutera hur offentlighetspraxis gällande rådets överläggningar bättre skulle kunna utnyttjas i den information om EU som riktas till medborgarna.

Ytterligare information: understatssekreteraren för EU-ärenden Helena Tuuri, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2182