Nyheter 16.11.2007

EU:s utrikes-, utvecklings- och försvarsministrar sammanträder i Bryssel

Statsrådets kommunikationsenhet                    Pressmeddelande 337/2007
Försvarsministeriet
Utrikesministeriet
16.11.2007 12.33

EU:s råd för allmänna frågor och yttre förbindelser sammanträder i Bryssel den 19 och 20 november. Finland representeras vid mötet av utrikesminister Ilkka Kanerva, utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen och försvarsminister Jyri Häkämies. Utrikes- och försvarsministrarna och för första gången även utvecklings- och försvarsministrarna håller gemensamma sammanträden vid rådet.

Utrikesministrarna diskuterar Europeiska rådet i Bryssel fredagen den 14 december. Ordföranden presenterar utkastet till dagordning för Europeiska rådet, där Europeiska rådet föreslås behandla bland annat en övergripande invandrarpolitik, översynen av Lissabonstrategin, klimatförhandlingarna på Bali, hållbar utveckling och yttre förbindelser. Avsikten är att underteckna EU:s reformfördrag torsdagen den 13 december i Lissabon.

Europeiska kommissionen presenterar ett meddelande om EU:s gemensamma havspolitik. Finland stöder dess syften. Avsikten med havspolitiken är att förbättra förutsättningarna för ett hållbart utnyttjande av havets resurser och för marina arbetsplatser och näringar.

Kommissionen presenterar också sitt lagstiftnings- och arbetsprogram, som fastslår centrala politiska mål och preciserar lagstiftningsinitiativ och andra åtgärder under 2008. Programmet betonar tillväxt och sysselsättning, hållbar utveckling, invandring, medborgarnas välfärd och EU:s internationella roll. Presentationen av lagstiftningsprogrammet den 19 november går att följa på rådets sekretariats webbplats på adressen www.consilium.europa.eu/videostreaming.

När det gäller västra Balkan diskuterar rådet statusprocessen i Kosovo samt parlaments- och kommunalvalet i Kosovo den 17 november. EU-trojkans representant Wolfgang Ischinger redogör inför rådet för den aktuella situationen i de fortsatta förhandlingarna om Kosovo. Trojkan har för avsikt att lämna sin slutrapport till FN:s generalsekreterare den 10 december. På agendan står också den allt svårare inrikespolitiska situationen i Bosnien och Hercegovina och landets närmande till EU.

Utrikesministrarna diskuterar fredsprocessen i Mellanöstern och förbereder sig inför fredskonferensen i Annapolis i USA. Tidpunkten för fredskonferensen är fortfarande inte fastställd.

Utrikesministrarna förbereder också kommande EU-toppmöten. Ett toppmöte mellan EU och Kina äger rum i Peking den 28 november, ett toppmöte mellan EU och Indien i New Delhi den 30 november och ett toppmöte mellan EU och Afrika i Lissabon den 8 och 9 december.

På dagordningen står dessutom den inrikespolitiska krisen i Georgien och situationen i Pakistan. Det stundande parlamentsvalet i Pakistan har i flera månaders tid gjort det politiska läget i landet alltmer spänt. Iraks utrikesminister Hoshyar Zebari besöker rådet för att berätta om situationen i Irak. Rådet behandlar även situationen i Iran.

EU-ländernas försvarsministrar sammanträder i anslutning till rådet. Försvarsministrarna diskuterar Europeiska försvarsbyråns verksamhet och finansiering samt krishantering och utveckling av den militära förmågan. Teman för ministrarnas arbetslunch är EU:s samarbete med Nato i Kosovo och Afghanistan och EU:s partnerskap med Afrika.

Det gemensamma sammanträdet mellan utrikes- och försvarsministrarna fokuserar främst på EU:s militära krishanteringsinsats i Tchad och Centralafrikanska republiken. Europeiska försvarsbyråns styrelse sammanträder i anslutning till rådet i försvarsministersammansättning.

EU:s utvecklings- och försvarsministrar håller sitt första gemensamma sammanträde för att diskutera säkerhet och utveckling. Säkerhet är en av de centrala prioriteringarna i strävan efter koherens i utvecklingspolitiken. Syftet är att få olika stödformer att fungera smidigt tillsammans och komplettera varandra i övergången från konfliktförebyggande, krishantering och humanitärt bistånd till utvecklingsbistånd. Finland betonar vikten av god samordning och gott samarbete när de centrala EU-institutionerna behandlar frågan. Viktigt är också ett tätt samarbete med andra internationella aktörer såsom FN, Världsbanken, OECD:s biståndskommitté DAC och det civila samhället.

Utvecklingsministrarna diskuterar förhandlingsläget för de ekonomiska partnerskapsavtalen, EPA, mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Världshandelsorganisationen WTO har beviljat de nuvarande överenskommelserna dispens till slutet av 2007. Europeiska kommissionen har lagt fram en möjlighet att ingå tillfälliga avtal i syfte att uppfylla WTO:s villkor för marknadstillträde och att fortsätta förhandlingarna under år 2008.

Utvecklingsministrarna diskuterar koherens i utvecklingspolitiken i synnerhet när det gäller invandring och klimatförändring. På agendan står också situationen i så kallade bräckliga stater. Rådet hör Världsbankschefen Robert Zoellicks synpunkter i frågan. Andra teman är främjande av afrikanskt jordbruk och det särskilda partnerskapet mellan EU och Kap Verde.

Närmare upplysningar: understatssekreteraren för EU-ärenden Helena Tuuri, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2182, och ambassadrådet Anne Huhtamäki, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 6097 eller 040 546 0456; när det gäller utvecklingsministrarnas sammanträde ambassadrådet Anne Ahonen, utrikesministeriet, tfn (09) 1605 6272, och när det gäller försvarsministermötet enhetsdirektör Mari Eteläpää, försvarsministeriet, tfn (09) 1608 8135