Nyheter 27.11.2007

SEPA underlättar betalningar i Europa

Ett gemensamt eurobetalningsområde (SEPA, Single Euro Payments Area) införs stegvis från början av 2008. Det gemensamma betalningsområdet gör det lättare att betala med bank- och kreditkort utomlands och att göra kontoöverföringar till utländska konton.

Du kan använda ditt nuvarande bankkort så länge det gäller. Därefter får du ett internationellt betalkort som följer SEPA-standarderna. Foto: Europeiska kommissionen

SEPA är de europeiska bankernas, Europeiska centralbankens och Europeiska kommissionens samarbetsprojekt för att effektivera verksamheten på den inre marknaden och säkerställa smidiga betalningar inom hela EU. Till SEPA-området hör förutom EU-länderna även Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Enklare att betala i Europa

När projektet är genomfört kan konsumenter och företag göra eurobetalningar inom hela området lika enkelt som i hemlandet. SEPA-projektet täcker utöver kontanter också kortbetalningar, kontoöverföringar och direktdebiteringar.

Det har beräknats att det gemensamma eurobetalningsområdet ger besparingar på mellan 50 och 100 miljarder euro inom EU.

Ditt betalkort förnyas

Senast 2011 fungerar alla betalkort utfärdade i EU- och EES-länderna också i de andra europeiska länderna. Betalkort som är avsedda för inhemskt bruk ersätts med kort som fungerar i hela Europa. De europeiska bankerna har kommit överens om att de inte efter den 1 januari 2008 ger ut kort som endast är avsedda för inhemskt bruk. Bankkorten kan användas som betalningsmedel så länge de gäller, men högst till utgången av 2010.

I och med det gemensamma eurobetalningsområdet förenhetligas också de uppgifter som behövs vid betalningar. Det internationella kontonumret IBAN och BIC-koden som identifierar banken blev obligatoriska vid gränsöverskridande betalningar inom EU- och ESS-området redan den 1 januari 2007.

Europeiska kommissionens och ECB:s SEPA-uttalande

Europeiska centralbankens SEPA-sidor (på engelska)

Finlands Banks SEPA-sidor

Finansbranschens Centralförbunds SEPA-sidor