Nyheter 28.11.2007

Förhandligsresultat om 141-stödet för åren 2008-2013

Jord- och skogsbruksministeriet
Pressmeddelande
28.11.2007 9.17

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel enade i går den 27 november om de nationella jordbruksstöd som betalas i Södra Finland enligt artikel 141 i anslutningsfördraget. Enligt minister Anttila är resultatet rimligt i en mycket svår förhandlingssituation. Den överenskomna stödperioden är längre än de tidigare perioderna. Finlands förslag antogs oförändrat när det gäller de fyra första åren.

"Överenskommelsen gör det möjligt för oss att utveckla vårt jordbruk på en längre sikt. Den stärker också avsevärt Finlands och kommissionens gemensamma mål att en så stor del som möjligt av ersättningen för Finlands ogynnsamma förhållanden integreras i den gemensamma jordbrukspolitiken", konstaterar minister Anttila.

Överenskommelsen omfattar inkomststöd som tryggar lönsamheten samt investeringsstöd som främjar strukturutvecklingen. Överenskommelsen om stödformer och –nivåer gäller åren 2008–2013. På grund av reformen av systemet med LFA (kompensationsbidraget) i slutet av perioden ingår i överenskommelsen en klausul om hur reformens konsekvenser beaktas i Södra Finlands nationella stöd. Förhandlarna diskuterade också de ändringar i jordbrukets miljöstöd som Finland försöker få igenom.

Enligt överenskommelsen kan 141-stöd betalas för husdjursskötsel, växthusproduktion och lagring av trädgårdsprodukter samt för husdjursgårdarnas LFA-areal. År 2008 uppgår stödsumman för dessa stödformer till sammanlagt 93,9 miljoner euro vilket innebär en nästa lika hög nivå som år 2007 (94,0 miljoner euro). Under de fyra första åren sänks 141-stödets totalbelopp med ca 2,7 procent per år. Under stödperiodens två sista år sänks stödsumman kraftigare. År 2013 uppgår stödet till 62,93 miljoner euro. Efter LFA-reformen i slutet av perioden försöker man finna möjligheter att kompensera det nedsatta 141-stödet med höjt LFA-stöd i enlighet med klausulen.

Överenskommelsen innebär att strukturen av Södra Finlands nationella stöd kommer att ändras. Från år 2008 betalas en del av stödet för husdjursskötsel som hektarbaserade stöd till husdjursgårdar. Från år 2009 är stödet för svin och fjäderfä ett från produktionen frikopplat gårdsspecifikt stöd som i regel bygger på gårdens produktionsmängder år 2007.

Även investeringsstöden och startstöden till unga jordbrukare är en väsentlig del av överenskommelsen. Finland ska också i fortsättningen använda sig av höjda investeringsstöd i de produktionssektorer som får inkomststöd på basis av artikel 141 i anslutningsfördraget (i synnerhet investeringar i mjölk- och nötdjurssektorn samt i svin- och fjäderfäskötsel). På grund av marknadsläget krävs ännu tillstånd av kommissionen för att det skall gå att börja ansöka om investeringsstöd inom svin- och fjäderfäskötseln. De höjda startstöden till unga jordbrukare fortsätter.

Närmare information om 141-stödet i bilagan.

Ytterligare information:
statssekreterare Jouni Lind, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358505213305