Nyheter 29.11.2007

141-stödet till jordbruket i södra Finland fortsätter

141-stödet fortsätter till år 2013. Foto: UM/Pajukallio

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och kommissionär Mariann Fischer Boel förhandlade fram en lösning om nationella stöd till jordbruket i södra Finland tisdagen den 27 november. 141-stödet, som bygger på artikel 141 i Finlands anslutningsfördrag, fortsätter till år 2013, men det skärs ner stegvis.

Stödet fortsätter i sex år till

141-stödet till sydfinländska jordbrukare är ett nationellt stöd, vilket innebär att det är finska staten som betalar stödet. Som medlemsland i EU måste Finland alltid komma överens med EU om stöd som snedvrider konkurrensen.

År 2008 får Finland betala ut 93,9 miljoner euro i stöd, vilket är så gott som samma summa som 2007, då stödet uppgår till 94 miljoner euro. Under de tre kommande åren minskar stödet med knappa tre procent per år. Åren 2012-2013 minskar stödet kraftigare och 2013 uppgår det totala stödet till 62,93 miljoner euro.

Nedskärningarna drabbar främst svin- och fjäderfägårdar

Avsikten är att ersätta nedskärningarna i stödet med EU:s allmänna kompensationsbidrag, LFA-stödet. Det är dock inte ännu klart hur stort eller omfattande stödet är.

Nedskärningarna som Finland och kommissionen enades om riktar sig främst till svin- och fjäderfägårdar. Kommissionen anser inte att de behöver något stort kompletterande stöd eftersom Finland har överproduktion inom båda sektorerna. I synnerhet svinköttsproduktionen har ökat under Finlands EU-medlemskap.

Förhandlingsresultat om 141-stödet för åren 2008-2013 (jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 27.11.2007)

Jord- och skogsbruksministeriet, det nationella stödet till Södra Finland (141-stödet)

Finlands anslutningsfördrag med Europeiska unionen (artikel 141)