Nyheter 14.12.2007

EU, Finland och Tammerfors tar klimatförändringarna på allvar

Europaparlamentariker Riitta Myller redogjorde för Europeiska unionens klimatstrategi i Tammerfors.

”Vad gäller klimatfrågorna har Europeiska unionen i tio års tid ensamhaft ansvaret för att driva saken på global nivå”, sade ledamoten av Europaparlamentet Riitta Myller (SDP/PSE) vid ett evenemang i Tammerfors den 29 november ordnat av Europainformationen i Birkaland och miljöinformationscentret Moreenia.

EU arbetade aktivt för att få till stånd Kyotoavtalet och har nu förbundit sig till fortsatta åtgärderefter att avtalet löpt ut. Ett nytt land som antagligen också kommer att delta i dessa åtgärder är exempelvis Australien.Alla EU:s klimatåtgärder syftar till att medeltemperaturen på jordklotet inte stiger över 2 celsiusgrader.

Riitta Myller, som är koordinator för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentets tillfälliga utskott för klimatförändringar, anser att ansvaret för avvärjandet av klimatförändringarna måste delas enligt ländernas bärkraft; också historiska aspekter måste beaktas. Utvecklingsländerna lider redan nu mest av följderna av klimatförändringarna till exempel i form av översvämningar och torka.Dessa länder är dock inte ansvariga för den situation som i dag råder på jorden.

Vid diskussionen ställdes följande fråga till Riitta Myller: ”Borde alla kineser tillåtas ha ett eget kylskåp och egen bil? Hur tål jordklotet det? Myller anser att man också kan vända på saken, så att alla vinner: I Europa måste vi utveckla vår miljöteknologi och börja sälja miljövänliga apparater till den enorma marknad som Kina utgör. Å andra sidan exporterar Kina i dag solcellslampor till Afrika. De drar alla nytta av. Enligt Myllers åsikt är en stor omvandling i samhället på gång i och med den tekniska utvecklingen.

Tammerfors stävjar och förbereder sig för klimatförändringarna

Tammerfors stads miljöchef Kaisu Anttonen berättade att Tammerfors har medverkat i klimatprogram sedan 1990-talet och att målen att minska utsläppen har införlivats i större trafik- och markanvändningsprojekt i Tammerfors. Energieffektiviteten tas i beaktande vid offentlig upphandling och byggnadsunderhåll. Tammerfors stad utarbetar som bäst en plan för att effektivera energianvändningen, och målet är att skära ner energianvändningen med nio procent fram till 2016.

70 procent av befolkningen i Birkaland kommer att omfattas av den klimatstrategi för Tammerforsregionen som ska utstakas nästa år. Klimatstrategin försöker kartlägga de risker som klimatförändringarna medför bland annat vad gäller planläggning och vattenförsörjning. Avsikten är att klimatsynpunkterna ska beaktas vid utvecklingen av regionala tjänstenät och trafikarrangemang samt bostadspolitiken. Syftet med klimatstrategin är både att stävja klimatförändringen och utarbeta planer för en anpassning till denna.

Finland och EU:s klimatmål

Regeringens klimatpolitiska rådgivare Oras Tynkkynen berättade om Finlands klimatpolitiska mål.

Oras Tynkkynen, som är riksdagsledamot (grön) och statsrådets politiskt sakkunniga i klimatfrågor, berättade vad Finland gör för att uppfylla EU:s klimatmål. Enligt EU:s mål borde den förnybara energins andel av all energiförbrukning vara 20 procent senast 2020. För att detta mål ska nås fastställs för varje land en egen, bindande målsättning för att öka den förnybara energin.

Det har sagts att det är synnerligen svårt för Finland att uppfylla målet, eftersom Finland bland EU-länderna redan nu är på tredje plats vad gäller användningen av förnybar energi. En fjärdedel av energin produceras hos oss med förnybara energikällor. Vårt klimat och de långa avstånden gör inte saken lättare.

Men enligt Tynkkynen finns det i Finland också sådant som tvärtom gör det lättare att nå målet: tre fjärdedelar av vår areal är skog, hundratusentals hektar åkrar är i träda, Finland har en lång kustremsa för eventuella vindkraftverk, ett rätt lågt elpris om man ser till den europeiska prisnivån och en hög teknologinivå.

Såväl Europeiska unionens som den finska regeringens klimatpolitiska riktlinjer har varit djärva. Men ännu återstår mycket att göra: till exempel en höjning av skatten på lätt brännolja, en nationell flygskatt, en sänkning av mervärdesskatten på kollektivtrafiken, skyldighet att förbättra energieffektiviteten vid reparationsbyggande och vägavgifter baserade på satellitpositioneringssystem vid rusningstid i städer var förslag som Tynkkynen lade fram.

Både Myller och Tynkkynen framhöll att EU:s miljömål är ambitiösa, men möjliga att genomföra. Bägge betonade vid sidan av utmaningarna också nyttan; utvecklingen av ny miljöteknik skapar nya arbetsplatser.

Text: Outi Koskinen och Satu Karonen/Europainformationen i Birkaland
Foto: Satu Karonen

Om EU:s klimatstrategi på kommissionens webbplats (på engelska)

www.ilmasto.org