Nyheter 28.12.2007

Nya länder med i Schengenavtalet

Schengenavtalet börjar gälla 21.12 i nio nya länder. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Ungern och Malta, vilka varit EU-medlemmar sedan 2004, ansluter sig till området där det inte längre finns regelbundna gränskontroller.

Det går snabbare att resa till exempel från Finland till Estland när passkontrollerna försvinner i hamnarna och på flygplatserna.
Foto: Europaparlamentet

I de nya Schengenländerna avskaffas gränskontrollerna vid land- och sjögränserna den 21 december och vid flygplatserna börjar regelverket tillämpas 30.3.2008. Samtidigt utökas samarbetet med de nya Schengenländernas polis-, tull- och gränsmyndigheter.

Dessa nio länder började förbereda sig för de krav som medlemskapet ställer redan för 10 år sedan då de inledde sina förhandlingar om EU-medlemskap.Under det finländska ordförandeskapet kom man överens om att ta i bruk ett nytt informationssystem, som gör det möjligt för nya medlemsländer att ansluta sig.Därtill inspekterades ländernas beredskap att ansluta sig till Schengen. Merparten av inspektionerna genomfördes under ledning av finländska experter åren 2006 och 2007.

Schengenavtalet underlättar resandet

För de enskilda medborgarna är den mest påtagliga konsekvensen av Schengenavtalet att de inte längre behöver visa sitt pass vid gränserna mellan Schengenländerna. De som reser inom Schengenområdet ska dock ha med sig ett resedokument (pass eller ID-kort) och vid behov vara beredd att styrka sin identitet och sitt medborgarskap för myndigheterna.

Bakgrund

Fem länder beslutade år 1986 i Schengen, Luxemburg, att avlägsna hindren för fri rörlighet för sina medborgare vid sina riksgränser. År 1990 undertecknade dessa stater Schengenkonventionen, som när den trädde i kraft 1995 avskaffade kontrollerna vid de inre gränserna mellan de stater som undertecknat konventionen. Vid toppmötet i Amsterdam 1997 integrerades Schengensystemet med EU. De nordiska länderna hade redan 1954 sinsemellan kommit överens om ett motsvarande system. Den nordiska passunionen kunde bevaras inom Schengen som sådan när de nordiska länderna anslöt sig till Schengen samtidigt 25.3.2001. För att garantera säkerheten i den fria rörligheten, förhindra brottslighet och underlätta myndighetssamarbetet inrättades Schengens informationssystem (SIS), med vilket myndigheterna i Schengenländerna utbyter information.

De så kallade Schengenregelverket omfattar Schengenavtalet, Schengenkonventionen och de regler som utfärdats på basis av dessa samt övriga avtal i ärendet.Av de nuvarande EU-länderna hör inte Storbritannien, Irland, Bulgarien, Rumänien och Cypern till Schengenområdet.Storbritannien och Irland tillämpar endast vissa av Schengenreglerna bland annat i fråga om myndighetssamarbete. Cypern torde börja tillämpa Schengen fullt ut 2009. Norge och Island är inte EU-länder, men de har ingått ett associationsavtal, och tack vare detta kan man resa till dessa länder på samma sätt som till EU-området. Avsikten är också att Schweiz ska bli medlem 2008.

Mer information:

Schengenområdet utvidgas 21 december (Utrikesministeriets webbsidor)

Rörlighet inom EU/ Schengenområdet (Utrikesministeriets webbsidor)

Schengenområdet/ EU (Europeiska kommissionens webbplats)

Schengenregelverket (Statsrådets webbplats)