Nyheter 2.1.2008

Valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen 2008_sv

Syftet är att öka kunskaperna om EU i Finland. Foto: Europeiska gemenskaperna

Utrikesministeriet ledigförklarar statsunderstöd för medborgarorganisationernas Europainformation.

År 2008 står 245 000 euro till förfogande för understöden. Syftet är att öka kunskaperna om Europeiska unionen i Finland. Särskilda prioriteringar år 2008 är EU:s klimat- och energipolitik, Lissabonfördrag som en del av Europeiska unionens verksamhet och beslutsfattande samt Europaparlamentet och valet 2009.

Vid beviljandet, utbetalningen, användningen och övervakningen av statsunderstöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ansökan med en beskrivning av verksamheten eller projektet, en kostnadsberäkning och en finansieringsplan samt uppgifter om de sammanslutningar som deltar i verksamheten eller projektet ska inlämnas till utrikesministeriet (Utrikesministeriet, Registratorskontoret, PB 176, 00161 Helsingfors) senast den 31 januari 2008 före tjänstetidens utgång. I annat fall går den sökande miste om rätten att bli beaktad i besluten om understöden.

Ansökningsblanketten och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet finns på ministeriets webbsidor http://formin.finland.fi och www.eurooppatiedotus.fi. Blanketter och anvisningar kan också beställas per telefon på nummer (09) 1605 6064.

Helsingfors den 30 december 2007

Anvisningar om ansökningsförfarandet 2008

Ansökningsblankett 2008

Projektplan 2008